________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


6/08/2014

ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Ἐκκλησιαστικαί Εἰδἠσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 7ης ἰδίου. Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. 
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουνίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εἰς τό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Ὀφφίκιον, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ τιμηθέντος σχετικῶν ὁμιλιῶν. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Πρέσβυς ἐν Βουκουρεστίῳ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου Ἐπιτροπήν ἐπί τῆς συντάξεως ἐγχειριδίου θρησκευτικῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, Συμπρόεδρον ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας Θεολογικοῦ Διαλόγου, μετά μελῶν αὐτῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Λαφτσῆ. 
- Τόν Σεβ. Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον Πέρθ Αὐστραλίας κ. Roger Herft, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Λονδίνου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Ροϊλοῦ, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γρηγόριον Βασιλοκωνσταντάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βουκουρεστίῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σπυράκην, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Μετσοβίῳ Πολυτεχνείῳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βρεττόπουλον, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Selim Ferruh Adalı, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent. 
- Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, Περιφερειακῆς Ἐφορείας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Λουλούδα, Περιφερειακοῦ Ἐφόρου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Ὁ Πατριάρχης Σαμουήλ Χατζερῆς καί ἡ ἑλλληνική παιδεία εἰς τήν Πόλιν (18ος - 20ός αἰώνας)», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό Σάββατον, 7ην Ἰουνίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
- Τήν ὑπό τοῦ Ζαππείου Λυκείου θεατρικήν παράστασιν «Πιστοποιητικό ἡλικίας», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 5ηνἰδίου. 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀργυρίου Κουκουλομάτη, ἐκ τοῦ Ἱ.Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκευήν, 6ην Ἰουνίου. 
- Τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης πρός τιμήν Αὐτοῦ δοθεῖσαν συναυλίαν, ὑπό τῆς μαθητικῆς ὀρχήστρας καί τῆς χορῳδίας τοῦ τμήματος ἑλληνικῆς μουσικῆς τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. 
- Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Park Bosphorus παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου. 
- Τήν ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι τῆς ἐν Πολονέζκιοϊ ΡΚαθολικῆς Πολωνικῆς Κοινότητος ἐκδήλωσιν, αὐθημερόν. 
- Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Χαλκηδόνι καταστήματος Maron diamond, αὐθημερόν. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Ν. Σαρρῆ καί Σίλβας Σ. Πολάτ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 8ην τρ.μ.. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀρμάν Β. Καζαντζίογλου καί Κυβέλης Ἀ. Βεριοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, αὐθημερόν. 
- Τήν τελετήν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails