________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/23/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης Νοεμβρίου, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Ἀντιπρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς κ. Joseph Biden ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον γενόμενος δεκτός μετά τιμῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον, λίαν δέ ἐγκαρδίως ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετά τοῦ Ὁποίου συνωμίλησε διά μακρῶν, ἐπί μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου καί τῶν Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ καί Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ. Τόν κ. Ἀντιπρόεδρον συνώδευον στενοί συνεργάται αὐτοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης συνεχάρη τόν Ἐξοχώτατον διά τά γενέθλια αὐτοῦ (20 Νοεμβρίου) καί τόν ηὐχαρίστησε δι᾿ ὅσα ἀγαθά περί Αὐτοῦ εἶπε κατά τήν πρό τινων μηνῶν συνελθοῦσαν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, γενικώτερον δέ διά τό ἐνδιαφέρον του διά τήν Ἐπαρχίαν ἡμῶν ταύτην καί δι᾿ αὐτόν τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον. 
Ἡ περαιτέρω συζήτησις περιεστράφη περί τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τό Φανάριον καί τήν πρόσφατον ἐν Ἱεροσολύμοις συνάντησιν αὐτοῦ καί τοῦ Πατριάρχου, ὡς καί τήν ἐπακολουθήσασαν συνάντησιν αὐτῶν ἐν Βατικανῷ ὁμοῦ μετά τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης• τήν κατάστασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν Οὐκρανίαν• τήν Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης• τόν ἐκδοθέντα νέον νόμον ἐν Ἀμερικῇ περί μεταναστεύσεως• τήν συμμετοχήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν καταγγελίαν τῆς συγχρόνου δουλείας καί τῶν παρεμφερῶν αὐτῇ φαινομένων καί τό προετοιμαζόμενον νά ὑπογραφῇ ἐν Ρώμῃ σχετικόν κείμενον (Global Freedom Network) κ. ἄ. . 
Διαρκούσης τῆς συζητήσεως προσῆλθε καί ἡ σύζυγος τοῦ Ἀντιπροέδρου Εὐγεν. Δρ. Jill Biden, ἐλήφθησαν φωτογραφίαι (τά ἀναμνηστικά δῶρα ἀντηλλάγησαν διά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τήν προτεραίαν) καί, κατά τήν ἀναχώρησιν τοῦ ζεύγους Biden, οὗτοι προσεκύνησαν εἰς τόν Πατριαρχικόν Ναόν, τῇ συνοδείᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί προέπεμψεν αὐτούς εἰς τήν εἴσοδον τῶν Πατριαρχείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails