_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/15/2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Ἐξοχότης, ὁ Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, Γεν. Γραμματέως Θρησκευμάτων, Πρέσβεων κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐν Ἀγκύρᾳ καί κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων. 
Ὁ κ. Ὑπουργός ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἀπασχολούντων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν θεμάτων, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ὁ Ἐξοχώτατος καί οἱ σύν αὐτῷ παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν καί κατά τήν ἀναχώρησίν των προσεκύνησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Beate Merk, Ὑπουργόν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων καί Τοπικῶν Σχέσεων τῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, συνοδευομένην ὑπό ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου καί τῆς ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Γερμανίας. 
- Τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν ἐνταῦθα Ὁμογενειακῶν Σχολείων ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἔτει, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιολτζόγλου, Συμβούλου Ἐκπαιδεύσεως. 
-Τούς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην, καί κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. Πολυπληθῆ ὅμιλον δρομέων-μελῶν τῶν Συλλόγων Μαραθωνοδρόμων Πτολεμαΐδος, Γιαννιτσῶν καί Θεσσαλονίκης, συμμετεχόντων εἰς τόν διοργανούμενον ἐν τῇ Πόλει Μαραθώνιον. 
- Τὀν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 14ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ κ. Abit Güner, ἐν τῇ ἐν Nişantaşı αἰθούσῃ «İdil», τήν Πέμπτην, 13ην τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ester Lauferová, Γεν. Προξένου τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ἐν Γαλατάσαραϊ ἐκθεσιακῷ χώρῳ «Cezayir», αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Κ. Μπαντουβᾶ, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 14ην Νοεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails