________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/06/2013

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ


Τὸ Σάββατον, 5 Ὀκτωβρίου 2013 εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τῆς Ἀναστάσεως (Chapelle de la Résurrection, Rue Van Maerlant 22-24, 1040  Βρυξέλλαι) ἐτελέσθησαν τὰ επίσημα ἐγκαίνια του νέου Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου θεολογικῆς καταρτίσεως εἰς Βρυξέλλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 
Τὸ Ἰνστιτοῦτον ἔχει ὡς κύρια ἀποστολή του τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν μελλόντων νὰ διδάξουν τὸ μάθημα τῶν όρθοδόξων θρησκευτικῶν στὰ γαλλόφωνα σχολεῖα  τοῦ Βελγίου. Ἀλλά καὶ κάθε πρόσωπο που ἐπιθυμεῖ νὰ παρακολουθήση μια ὀρθόδοξη θεολογικὴ ἐκπαίδευση εἶναι ἐπίσης εὐπρόσδεκτον. 
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος, ἐτέλεσεν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων. 


Μετά τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀνεγνώσθη υπὸ τοῦ Αἱδεσιμολ. Πρωτοπρ. Παναγιώτου Μοσχονᾶ, συγχαρητήριον μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Σεβ. κ. Παντελεήμονα διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν τὴν χαράν Του καὶ ἀπηύθυνεν τὰς πατρικάς Του εὐχὰς διὰ τὴν πρόοδον καὶ ἐπιτυχίαν τοῦ νέου Ἰνστιτούτου, τονίζων πόσον ἡ  ὀρθὴ μετάδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως "ἰδίᾳ δὲ εἰς τοὺς νεαροὺς βλαστοὺς τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι «ἐξόχως σημαντικὴ καὶ ἀναγκαία». Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους τοῦ Βελγίου ἀλλὰ καὶ ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδὀξου Διεπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἐξεφώνησεν τὴν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν του κατὰ τὴν ὁποίαν ἐτόνισεν τὴν ἀνάγκην τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀνοικτὸν εἰς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κάθε ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ὑφίσταται εἰς τὸ Βέλγιον. 


Ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας ἐπαρουσίασεν κατὰ τὴν ὁμιλίαν του τοὺς στόχους καὶ τὰς φιλοδοξίας τοῦ νέου Ἰνστιτούτου. Εἰς τὸ τέλος τῆς παρουσίας του, ὁ κ. Ἀθηναγόρας ὑπεγράμμισεν: «Θέλομεν τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦτο νὰ ἀποτελέσῃ ἕναν συνδετικὸν δεσμὸν μεταξὺ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς κοινωνίας, μεταξὺ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιστήμης, μεταξὺ τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τῆς ἐρεύνης.»  


Ἡ ἐπιστημονικὴ διάλεξις ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ νέου Ἰνστιτούτου, αἰδεσιμολογιωτάτου Δρ Κωνσταντίνου Κενανίδου. Τὸ θέμα «Ἡ ἐκπαίδευσις ὡς πνευματικὸς ὁδηγὸς ἐντὸς μιᾶς μετα-μοντέρνας κοινωνίας» προσήλκυσεν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ. 
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Τριανταφύλλου ἐπαρουσίασεν τὰς πρακτικὰς λεπτομερείας τῆς λειτουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου. 
Ἡ ἐκδήλωσις τῶν ἐγκαινίων ἔκλεισεν μὲ δεξίωσιν ποὺ παρατέθη εἰς τὸν ἰσόγειον χῶρον τοῦ Παρεκκλησίου. 
Τὰ μαθήματα κατὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰνστιτούτου θὰ ἀρχίσουν εἰς τὰς 19 Ὀκτωβρίου εἰς τὸ κτίριον "Kestikidion" εἰς τὴν διεύθυνσιν Rue Joseph Claes 91 (Βρυξέλλαι 1060). 


Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ἦσαν: ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Βέλγιον κ. Κωνσταντῖνος Χαλαστάνης, ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Πατριαρχεῖον Μόσχας - Ὑπερρόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος Διευθυντὴς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρὰ τῇ Ε.Ε., ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανὸς Μπογιάννου, ἐκπροσωπῶν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, στελέχη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σύμβουλος Ἐκπαιδεύσεως παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ Πρεσβείᾳ κ. Ἀλεξάκης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. 
Ἐκ μέρους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παρόντες ἦσαν ὁ αἰδεσ. κ. Herman Cosijns, γενικὸς γραμματεὺς τῆς Καθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καὶ οἱ Αἰδεσ. π. Hendrik Hoet, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀμβέρσης καὶ π. Claude Robinet. Ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴν Ἐκκλησίαν παρέστησαν οἱ Αἰδεσ. Δρ. Robert Innes καὶ  Jack Mc Donald. 
Δείτε και σχετική ανάρτηση στο Φως Φαναρίου εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails