________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/07/2013

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΝΙΣ, ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ


Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Νεώτερα ἐκ Σερβίας 
Ἡ. Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνεχίζων τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας, τό Σάββατον, 5ην Ὀκτωβρίου, ὁμοῦ μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν Μακ. Προκαθημένων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Βαρσοβίας κ. Σάββα καί Τιράνων κ. Ἀναστασίου καί τῶν ἄλλων Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν-ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μετέβησαν εἰς τόν ἐν Βελιγραδίῳ Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί παρέστησαν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν Δοξολογίαν, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος προσεφώνησε τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους αὐτοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἥτις καί ἀντεφώνησε καταλλήλως ἐξ ὀνόματος τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Μεγάρῳ. 
 Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῆς Σερβίας, ἔνθα συνηντήθησαν μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου κ. Τomislav Nikolić, ὁ ὁποῖος παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας αὐτοῦ, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ ἑορταζομένου γεγονότος, καί ἀντεφώνησαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, οἱ Μακ. Προκαθήμενοι καί οἱ Ἱεράρχαι-ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν ὡς ἄνω Μακ. Προκαθημένων, ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διά τήν πόλιν Niš (Ναϊσσός), γενέθλιον πόλιν τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Ποιμενάρχης τῆς ὁποίας, Πανιερ. Ἐπίσκοπος κ. Ἰωάννης ὑπεδέξατο αὐτούς μετά τοῦ ὑπ’αὐτόν Ἱ. Κλήρου ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἅπαντες οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Tami Residence, ἐν τῷ ὁποίῳ παρετέθη δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου παρουσιάσθη ὑπό παραδοσιακοῦ μουσικοῦ συνόλου καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν λοιπῶν Μακ. Προκαθημένων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί Ἱεραρχῶν τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἀξιοσημείωτος καί συγκινητική ἦτο ἡ συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων μετέλαβον τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε διά μακρῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ Διατάγματος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καί εἰς τήν ἱστορικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον μέ σημαντικάς, δυστυχῶς, παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τοῦ Ἐδίκτου τῶν Μεδιολάνων οὐχί μόνον ἐξ ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροδόξων, ἀλλά καί ἐξ ὁμοδόξων ἡγετῶν καί Κυβερνήσεων. 
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, καί κ. Πρωθυπουργός καί πλεῖστοι Ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Niš καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐπίσης παρέστη ἡ Α.Β.Υ., ὁ Διάδοχος τῆς Σερβίας Ἀλέξανδρος μετά τῆς Πριγκηππίσης Αἰκατε- ρίνης. 
Κατά τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα ἤγειραν προπόσεις οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῆς Σερβίας καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ αὐτοῦ καί ἐκείνων.
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ PODGORICA
Ἀκολούθως ἅπαντες μετέβησαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Μαυροβουνίου Podgorica, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτούς ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβ. Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιος καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Mehmet Niyazi Tanılır καί Ἠλίας Φωτόπουλος. 


Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἔνθα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τοπικήν τηλεόρασιν, οἱ ἀφιχθέντες ὡδηγήθησαν εἰς τόν πρό τοῦ νεοδμήτου χώρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως χῶρον καί παρηκολούθησαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, προηγηθεισῶν πανηγυρικῶν ὁμιλιῶν τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Μαυροβουνίου κ. Φιλίππου Βουγιάνοβιτς. 


Τήν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου ἡ ἐκ Φαναρίου Ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἔσχε διμερεῖς συνομιλίας μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐν Podgorica μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί δι’ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐπί προαγωγῇ τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος καί συνεργασίας ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails