________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/17/2013

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ (12-16 Δεκεμβρίου 2013)


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθείς διά τρίτην συνεχῆ φοράν πρόσκλησιν τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Σχέσεων (IFRI), μετέβη διά τό διάστημα μεταξύ 12ης-16ης Δεκεμβρίου εἰς Μονακό, ἐπί τῷ τέλει τῆς συμμετοχῆς εἰς τό Διεθνές Συνέδριον μέ θέμα “World Policy – global governance”. Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Γρηγόριος Φραγκάκης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κάρολος Ταρίνας, ὁδηγός Αὐτοῦ. 
Ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Νικαίας (Nice) τόν ὑψηλόν Ἐπισκέπτην τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας ἀνέμενον ὁ Ποιμενάρχης αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἐμμανουήλ, ὅστις καί προσετέθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Σελινιωτάκης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Κυανῆς Ἀκτῆς-Μονακό, ὁ Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Γαβριήλ, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Μασσαλίᾳ, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί ἄλλοι τοπικοί παράγοντες. Ἐκεῖθεν ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη ὁδικῶς εἰς τό Πριγκηπάτον τοῦ Μονακό, καταλύσας εἰς τό ξενοδοχεῖον Fairmont, ἔνθα καί ὁ χῶρος διεξαγωγῆς τοῦ διαληφθέντος Συνεδρίου. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῶν Ἀρχόντων ὀφφικιάλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως παρατεθέν ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hermitage, κατά τό ὁποῖον ἠγέρθησαν προπόσεις ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτῶν κ. Σασαγιάννη καί τοῦ Πατριάρχου. 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης εἰς τόν Πρίγκηπα τοῦ Μονακό Ἀλβέρτον Β΄ 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς , 13ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa El Solh, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Λιβάνου καί Προέδρου τοῦ Προξενικοῦ Σώματος τοῦ Μονακό, τοῦ ὁποίου ἐπίτιμος Πρόεδρος τυγχάνει ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν. Ἐν συνεχείᾳ, Οὖτος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὡδηγήθη εἰς τό Παλάτιον τοῦ Πριγκηπάτου ἔνθα καί συνηντήθη ἐπί ἡμίωρον μετά τῆς Αὐτοῦ Γαληνοτάτης Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου Β’, μεθ΄ οὗ συνδέεται ἀπό μακροῦ χρόνου μετά δεσμῶν ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως καί φιλίας. Μετά τήν συνάντησιν ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον ἄριστον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Michel Roger, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος καί τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου.


Ἀναχωρήσας ἐκ τῆς Πρωθυπουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐπέστρεψεν εἰς τό κατάλυμα Αὐτοῦ διά τήν ἔναρξιν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου, ἥντινα ἐκήρυξεν αὐτοπροσώπως ὁ Πρίγκηψ Αλβέρτος Β΄ἐπί παρουσίᾳ πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί διπλωματικῆς σκηνῆς. Μετά τήν Α. Ὑψηλότητα ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan, Ἀντιπρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως διά θέματα Οἰκονομίας, καί ὁ Ἐλλογ. κ. Thierry de Montbrial, Πρόεδρος καί Ἱδρυτής τῆς World Policy. Μετά τήν ἐναρκτήριον ταύτην συνεδρίαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan ἐντός ἀτμοσφαίρας εἰλικρινείας καί ἐγκαρδιότητος. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τήν πλησιόχωρον Γαλλικήν Νίκαιαν, ἔνθα καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Palais de Mediterranée παρατεθέν ὑπό τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος δεῖπνον ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς διαγενομένης πανηγύρεως τοῦ Ιεροῦ αὐτῆς Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, μετ΄ ἐκτελέσεως καλλιτεχνικοῦ προγράμματος, καθ΄ὅ ὡμίλησε πρός τούς πολυπληθεῖς συνδαιτυμόνας, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τό δεῖπνον παρεκάθησαν ὡσαύτως ο Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Πασσᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Γαλλίᾳ, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Πασχάλης Καρρᾶς, Στυλιανός Γαβριήλ καί Παναγιώτης Τουλιᾶτος, Γενικοί Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐν Νικαίᾳ, Μασσαλίᾳ καί Μονακό ἀντιστοίχως, ὁ Σεβ. Τοποτηρητής τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Νικαίας, ὁ Ἀντιδήμαρχος τῆς Νικαίας (Nice) Ἐντιμ. κ. J-M Galy, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Καββαδίας, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου καί ἄλλοι παράγοντες τῆς ὁμογενείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails