________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/22/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21-22 Δεκεμβρίου 2013)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων διάλεξιν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀτματζίδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ παράδοση τοῦ Εὐαγγελίου στά ἔθνη». 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 22αν Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν Θ. Λειτουργίαν. 
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα ὑπ’αὐτοῦ Ἱερολ. Διάκονον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Κουκουτσίδου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀτματζίδου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Χανίων. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Jens Odlander, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐν τῇ Πόλει. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ ναῷ τῆς Θεοτόκου (Santa Maria) τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου εἰς τήν ἱερωσύνην τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Gwenolé Jeusset, τό Σάββατον, 21ην Δεκεμβρίου. 
- Τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Bercuhi Berberyan, ἐν τῇ ἐν Σισλῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails