________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/01/2013

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Στελέχους αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, κατά τό ἐπικρατῆσαν ἔθος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Εἰς τήν Ἀντιπροσωπείαν προσετέθη καί ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Νούντσιος Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. M. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. 
Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Intercontinental, ἔνθα καί κατέλυσεν, τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 29ης ἰδίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα. 


Ἐν συνεχείᾳ, διεξήχθησαν αἱ συνομιλίαι μεταξύ τῆς ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπείας καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μετά τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας, εἶτα δέ ἡ Ἀντιπροσωπεία ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ, καθ’ὅ ὡμίλησε καταλλήλως. 
Ἡ ἐκ Ρώμης Ἀντιπροσωπεία ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Δεκεμβρίου, προπεμφθεῖσα ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 


Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, καθ’ ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἐλλάδος καί ἐξ Η.Π.Α., πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησε τόν μέχρι τοῦδε Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Βησσαρίωνα εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 


Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. καί Πανιερ. Ἱεραρχῶν Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γενναδίου, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Χοτίν κ. Μελετίου.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος, Μαραθῶνος κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ἐν Καναδᾷ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῆς OCA κ. Εἰρηναῖος, ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐν Παρισίοις Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν Ὀρθοδόξων Παροικιῶν ρωσσικῆς παραδόσεως, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, καί Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Δημάρχων τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Γενικός Γραμματεύς Μέσων Ἐνημερώσεως τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φοίβης, καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ἄλλοι ἐπίσημοι, μαθηταί ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 


Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre καί ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Pinerolo κ. Piergiorgio Debernardi, ἐξ Ἰταλίας. 
Ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἀνέγνωσε καί ἐνεχείρισε τῇ Α.Θ.Παναγιότητι ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα. Ἡ πανηγυρική λειτουργική σύναξις ἔληξε διά τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Πατριάρχου. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ νεοχειροτονηθείς Πανιερ. Ἱεράρχης διένειμε τό ἀντίδωρον καί ἐδέξατο τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἱεράρχης, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην καί τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί τήν ἀνατεθεῖσαν ἱεράν εὐθύνην, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ τήν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ «Halat», τό ὁποῖον ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῆς χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως, μεθ’ἥν ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ αὐτῆς, εἰς ὅ παρεκάθησεν ἡ ἐκ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπεία καί τά μέλη τῆς ἐξ Ἀμερικῆς χορῳδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ἐχειροθέτησε τόν Μουσικολ. κ. Νικόλαον Στέλιαρον εἰς τό τοῦ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὀφφίκιον, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ἠγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς διά τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς πρώτης τοῦ μηνός. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Παναγιώτου Καποδίστρια, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πορφυρίου, Φοιτητοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Βαρβαρίγου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Ζακύνθου. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην Ἀκαδημαϊκόν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱ. Ἑπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαραθῶνος κ. Μελίτωνα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπρόσωπον τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἐπί τῇ αὐτῇ εὐκαιρίᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Πυρίλλη, Δημάρχου Παραλιμνίου καί μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, οἵτινες προσέφερον εἰς τόν Πατριάρχην τήν χρυσῆν κλεῖδα τῆς πόλεως αὐτῶν, ἀνακηρύξαντες Αὐτόν ἐπίτιμον δημότην της. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἑμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον. 
- Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Χοτίν κ. Μελέτιον, ἐξ Οὐκρανίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον, ἐξ Ἑλβετίας. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Pinerolo κ. Piergiorgio Debernardi, Προέδρον τῆς Ἐπιτροπῆς διά τόν Οἰκουμενισμόν καί τόν Διάλογον τῶν Ἐπισκοπῶν Piemonte-Valle d’ Aosta ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Ἰωαννίδην, ἐκ Μασσαλίας. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Ἀναπληρωτήν Πρόξενον τοῦ ἐν Ρώμῃ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
-Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καμπούρην, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου-μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀνωγείων. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀτλάντας. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ τοῦ Συλλόγου φίλων «Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς», ἐκ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος Νικολάου Λυγεροῦ. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 11ου Λυκείου Λαρίσης. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Α’ Γυμνασίου Ὀρεστιάδος, μελῶν τῆς περιβαλλοντικῆς ὁμάδος αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Franco Vaccari, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Rondine, ἐξ Ἰταλίας, καί Stefano Marinelli, στέλεχος αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Θανάσογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἴγλης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.  - Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ζοβέν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μᾶνον Παπαδοκωσταντάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Burag Köçekoğlu καί Nora Kazan, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Κυριακήν, 1ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails