________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/10/2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8-9 Δεκεμβρίου 2013)

Από την εκδήλωση για τους Νεοχωρίτες πρωτοψάλτες στην οποία
παρέστη ο Πατριάρχης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 8ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Αὐστρίας διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τούς ἐκ Νεοχωρίου Βοσπόρου Πρωτοψάλτας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-  Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Αὐγουστάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Σταματίου Λεράκη, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας, ἐξ Ἀτλάντας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας. 
-  Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
-  Ὅμιλον νέων ἐκ τοῦ Π.Σ.Ε., ἐκ Γενεύης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου. 
-  Τόν Ἐξοχ. κ. Paolo Scarante, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
-  Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σενκοποπόφσκυ καί Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Μαρούσην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
-  Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Τσιναρίδην καί Κωνσταντῖνον Πουλόπουλον, Φοιτητάς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails