________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/06/2013

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΡΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
2α ἡμέρα ἐν Ἀτταλείᾳ-Μύροις 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 5ης Δεκεμβρίου, ἡ ΑΘΠ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀλυπίου Ἀτταλείας, κατά τήν τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου καθώς καί ἐνορῖται τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, προερχόμενοι κυρίως ἐκ Ρωσσίας, Οὐκρανίας καί Γεωργίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ, Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο. Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς, εὐχαριστήσας διά τήν παρουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Ἐπαρχίαν αὐτοῦ, ὁ δέ Πατριάρχης ἀντεφώνησεν, εύχαριστήσας ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην διά τό ἐπιτελούμενον εὐλογημένον καί κατά πάντα ἐπαινετέον ἔργον αὐτοῦ, ἀνεφέρθη δέ εἰς τήν σημασίαν τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων περί ἀνεξιθρησκείας καί προέτρεψε πατρικῶς ἅπαντας ὅπως ἐνισχύσουν τήν προσπάθειαν τοῦ Ποιμενάρχου πρός ἀποπληρωμήν τοῦ ἀγορασθέντος ἱεροῦ τούτου Ναοῦ. 
Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε διά τά Μῦρα τῆς Λυκίας, ἔνθα ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Yusuf İzzet Karaman, Ἔπαρχον τῆς περιοχῆς Μύρων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην παρευρέθη ὁ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας. 
Ἐν συνεχείᾳ ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ ἁγίου Νικολάου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καθ΄ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ ὡς ἄνω Ἱεράρχαι καί πλῆθος πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί μοναχοί ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κολιομιχάλην, ἰατρόν ἐξ Ἀθηνῶν, ἱδρυτήν καί Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας φίλων ἁγίου Νικολάου Μύρων, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πραιποσίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ μακαριστοῦ Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης καί Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν Μητροπολίτου Μὐρων. Ὡμίλησαν ὁ Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐκφράσας αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης ἐπί τῇ παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου, καί ἡ Α.Θ. Παναγιότης. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσκεψις εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μύρων, εἶτα δέ ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἀνεχώρησαν διά τό κατάλυμά των ἐν Kemer, ὅπου παρετέθη δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails