________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/23/2013

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ"


Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου 
πρό τῆς Θεατρικῆς Παραστάσεως "Σωκράτης Τώρα" 
(17 Δεκεμβρίου 2013) 
Φιλοθεάμον κοινόν, 
Μέ πολλήν χαράν ὑποδεχόμεθα τό "Ἑλληνικόν Θέατρον" καί τόν κ. Ἰωάννην Σιμωνίδην εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, μέ ἀφορμήν τήν παρουσίασιν τῆς θεατρικῆς παραστάσεως «Σωκράτης τώρα» εἰς τήν Σχολήν τοῦ Γαλατᾶ. 
Μέ τήν παράστασιν αὐτήν αἰσθανόμεθα νά ἀναβιώνουν τά παλαιά καλά χρόνια, ὅταν ἡ παιδεία τῆς ὁμογένείας μας ἀνθοῦσε, καί τό θέατρο κατεῖχε μίαν ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς αὐτήν, ὡς ἄριστον μέσον παιδείας, καλλιεργείας καί πολιτισμοῦ. 
Χαιρόμεθα, λοιπόν, πού καί ἡ σημερινή παράστασις θά ἀποτελέσῃ ἀφορμήν διά μίαν καλλιτέραν καί βαθυτέραν γνωριμίαν μέ τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν παιδείαν, καί τό πνεῦμα τοῦ μεγάλου προχριστιανικοῦ φιλοσόφου Σωκράτους, τό ὁποῖον φαίνεται πολύ καθαρά μέσα εἰς τήν περίφημον "Ἀπολογίαν" του. 
Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀπολογητής Χριστιανός φιλόσοφος τοῦ Β΄ μετά Χριστόν αἰῶνος Ἀθηναγόρας, οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποιηταί καί φιλόσοφοι προχώρησαν στοχαστικῶς πρός τήν ἀλήθειαν, παρακινούμενοι ὁ καθείς ἀπό τήν θείαν πνοήν πού ὑπάρχει μέσα εἰς τήν ψυχήν κάθε ἀνθρώπου. Προσεπάθησαν, ἐάν θά ἦταν δυνατόν, νά εὕρουν καί νά ἐννοήσουν τήν ἀλήθειαν, ἀλλά ἠμπόρεσαν τόσον μόνον νά τήν καταλάβουν ὅσον νά ἀποκτήσουν μίαν ἀμυδράν ἰδέαν διά τόν Θεόν. Δέν ἦταν δυνατόν νά εὕρουν τό Ὄν, διότι δέν ἔμαθον «παρά τοῦ Θεοῦ περί τοῦ Θεοῦ», ἀλλά ὁ καθείς ἀπό τόν ἑαυτόν του (Πρεσβεία περί χριστιανῶν 7, 31, ΕΠΕ 83, σελ. 140-144, 214-215). Μεταξύ αὐτῶν τῶν φιλοσόφων καί ἀναζητητῶν ἐξέχουσαν θέσιν κατέχει ὁ Σωκράτης, ὁ ὁποῖος ἐδιώχθη ἀπό τούς συμπατριώτας του καί ἐξετελέσθη, ἀκριβῶς ἐπειδή ἐκαινοτόμησε μέ τήν διακήρυξιν τῆς ἀλήθειας, χωρίς νά ἀρκῆται εἰς τήν ἐσφαλμένην καί ἐλλιπῆ γνῶσιν διά τήν ἀλήθειαν πού τῷ παρεῖχεν ἡ τότε κοινωνία. 
Αὐτό τό μήνυμα, ἀγαπητοί παρόντες, ἠμπορεῖ νά δώσῃ καί σήμερον ὁ Σωκράτης εἰς τήν κοινωνίαν μας. Νά μή ἔχωμεν συμβιβασμούς εἰς τήν ἀναζήτησιν τῆς ἀλήθειας, ἀλλά νά τήν ἀναζητοῦμεν, ὁποιοδήποτε καί ἐάν εἶναι τό τίμημα δι᾿ αὐτήν, ὅπως ἀκριβῶς δέν ὑπελόγισε τό τίμημα τῆς ἀληθείας καί ὁ μέγας αὐτός Ἕλλην φιλόσοφος. Ἀνθρώπινοι νόμοι, κοινωνική ἀπόρριψις, ἔλλειψις κατανοήσεως ἀπό τούς συγγενεῖς, περιφρόνησις, διωγμοί, ἀκόμη καί ὁ θάνατος, δέν πρέπει νά μᾶς φοβίζουν καί νά μᾶς σταματήσουν ἀπό τήν ἀναζήτησιν τῆς ἀληθείας. Διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή πού θά μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πραγματικήν ἐλευθερίαν, ὅπως εἶπεν ὁ Χριστός: «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωαν. η΄ 32). 
Καί ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ἡ ἀλήθεια δι᾿ ἡμᾶς τούς χριστιανούς δέν εἶναι ἕνα ἀντικείμενον πού κατακτᾶται μέ τήν γνῶσιν καί τήν ἐμπειρίαν. Εἶναι ἕνα πρόσωπον, τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μόνου πού ἐτόλμησε νά εἴπῃ «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄ 6). Eἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ Πιλάτου «τί εἶναι ἀλήθεια;» ἡ Ἐκκλησία μας ἀπαντᾷ «Ποῖος εἶναι ἡ ἀλήθεια;». Καί ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός. Δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενον ἐπιστημονικῆς παρατηρήσεως, ἀλλά ἀποκτᾶται ἀπό τήν προσωπικήν ἐπικοινωνίαν, τήν ἀγαπητικήν κοινωνίαν, πρόσωπον πρός πρόσωπον μέ τόν Χριστόν.
Χαιρόμεθα, λοιπόν, σήμερον πού αὐτό τό ἔργον παρουσιάζει τήν δῖψαν ἑνός ἀνθρώπου πού δέν ἐγνώρισε τόν Χριστόν, ἀλλά εἶχεν αὐτήν τήν μεγάλην ἐπιθυμίαν νά γνωρίσῃ τήν ἀλήθειαν: τοῦ Σωκράτους. Καί δέν εἶναι δυνατόν αὐτή ἡ δῖψα διά τήν ἀλήθειαν νά μή ὁδηγήσῃ εἰς τόν Χριστόν, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν κάνῃ συμβιβασμόν εἰς τήν ἀναζήτησίν της. Καί ὁ Σωκράτης δέν ἔκανε συμβιβασμόν. Δι᾿ αὐτό καί πιστεύομεν ὅτι ἐν τέλει συνηντήθη μέ τόν Χριστόν. 
Χαιρόμεθα, λοιπόν, πού ἡ σημερινή παράστασις μᾶς δίδει τήν ἀφορμήν δι᾿ αὐτάς τάς σκέψεις. Συγχαίρομεν πατρικῶς ὅλους τούς συντελεστάς της, καί ἰδιαιτέρως τόν ἐπαξίως βραβευμένον κ. Ἰωάννην Σιμωνίδην. 
Χαιρόμεθα ἀκόμη διά τήν μεγάλην ἀπήχησιν πού ἔχει ἡ παράστασις αὐτή εἰς τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας, τά ὁποῖα ἔχουν καλέσει τό «Ἑλληνικόν Θέατρον» νά τήν παρουσιάσῃ. 
Χαιρόμεθα διότι τό γεγονός αὐτό δείχνει τήν δῖψαν διά τήν ἀλήθειαν, ἡ ὁποία ὑπάρχει σήμερον εἰς τήν κοινωνίαν μας. 
Εὐχόμεθα εἰς τό "Ἑλληνικόν Θέατρον" καλήν ἐπιτυχίαν εἰς ὅλας τάς παραστάσεις του ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν μας, καί εἰς τάς ἄλλας πόλεις ὅπου ἔχει προσκληθῆ, καί εἰς ὅλους τούς θεατάς εὐχόμεθα ἕνα εὐλογημένον καί καρποφόρον νέον ἔτος.
Δείτε και την σχετική ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails