________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/05/2013

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΝΥΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀττάλειαν καί Μῦρα 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 4ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί Σασίμων κ. Γενναδίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Τριτεύοντος κ. Θεοδώρου καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, Ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Ἀττάλειαν, ἔνθα θά ἐπισκεφθῇ καί θά εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ποίμνιον τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Πισιδίας καί Μύρων καί προστῇ Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Μύρων, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ. Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀττάλειαν θά προστεθῇ εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 

  ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΑΛΑΝΥΑ ΜΥΡΑ 
Τήν πρωΐαν τῆς 4ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως μέ προορισμόν τήν Ἀττάλειαν τῆς Πισιδίας, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος τῶν Πατριαρχείων. 
Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν εἰς τό προσκύνημα τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, οἱ Πανοσιολ. Μέγας Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, Τριτεύων κ. Θεόδωρος, Μέγας Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀμβρόσιος Χοροζίδης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας. 
Εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Ἀτταλείας ὑπεδέχθησαν τόν Παναγιώτατον ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Φοίβης καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη έθιμοτυπικῶς τόν Νομάρχην Ἀταλλείας κ. Sebahattın Öztürk καί τόν Δήμαρχον τῆς περιοχῆς Muratpaşa κ. Süleyman Evcilmen. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἡ ΑΘΠ παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον Antalya Balık Evi. Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεχώρησε διά Ἀλάγιαν (Alanya), ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐχειροθέτησεν εἰς Μέγαν Σύγκελλον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Χοροζίδην.
Τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ποιμενάρχης τῆς περιοχῆς, καί ἀντεφώνησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τό ἀγλαόκαρπον ποιμαντικόν ἔργον τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου καί ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως διά λόγων πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς εἰς τούς ἐκ τοῦ Βορρᾶ μετοικήσαντας εἰς Τουρκίαν Ὀρθοδόξους ἀδελφούς. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί Ὀρθόδοξοι Ρωσσόφωνοι τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀλάγιας, περί τῶν ὁποίων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μεριμνᾷ διά τήν διαποίμανσιν αὐτῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Hasan Sapahioğlu, Δημάρχου Alanya, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τάς πρός τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς διευκολύνσεις αὐτοῦ, καί εἴτα ἀνεχώρησε διά τό κατάλυμά Του ἐν Σίδῃ, ὅπου παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastıyalı, Ἐπιχειρηματίου ξενοδόχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails