________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/19/2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Ο Πατριάρχης κατά την εόρτια εκδήλωση του Δημιουργικού Εργαστηρίου Αγ. Τριάδος Σταυροδρομίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἠγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς 18ης τρ.μ., παρέστη εἰς τήν ἑόρτιον ἐκδήλωσιν τοῦ Δημιουργικοῦ Ἐργαστηρίου Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, εὐλογήσας τά παιδία, εἰς τά ὁποῖα διένειμε δῶρα, καί συγχαρείς τάς διδασκαλίσσας αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Πορφυρίου καί Σιλουανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνος Ζωγάνα, Ἠλιού Τσακίρη καί Ἰωάννου Μανιουδάκη. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δοσίθεον Κανέλλον καί κ. Χαρίτωνα Μιχαήλ, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Γερμανοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Τατάρνης, καί τοῦ Μουσικολ. κ. Νεκταρίου Θάνου, Ἱεροψάλτου, ἐκ Πρεβέζης. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu, μετά τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τό προσεχές 17ον Συνέδριον τοῦ Ἱδρύματος. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζῆ, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2014. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τάς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώταν Μορφιάδου καί Μαρίκαν Λαγοσπύρη, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μπαρκούκην, Ἀντιστράτηγον, Θωμᾶν Σταυροθανασόπουλον, Πλοίαρχον, Δημήτριον Κωστόπουλον, Σμήναρχον, ἐκ τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, Λάζαρον Καμπουρίδην, Συνταγματάρχην-Ἀκόλουθον Ἀμύνης ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Cengiz Ekin, Πλοίαρχον, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Levent Uysal, Πρόεδρον τοῦ Πανεπιστημίου Nişantaşı, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet, Γενικοῦ Γραμματέως. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Τουρκικῆς Πολιτικῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀγκύρας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Τραπέζης Garanti, καί τήν Εὐγεν. κ. Sevgi Cevani, Διευθύντριαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κανέλην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hülya. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ρωμύλον Περπινιᾶν, ἐντεῦθεν, ᾧτινι ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τῆς μητρός αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας, καί Χρῆστον Ἀναστασιάδην, ἀνεψιόν Αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πανταζῆν, Ἰδιοκτήτην τοῦ ἐν Βεβεκίῳ ἑστιατορίου Brusco, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Κουρουπάκη. 
- Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τῆς Εὐγεν. κ. Nükhet Erer, ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Τραπέζης Τürk Ekonomi (ΤΕΒ), τήν Τετάρτην, 18ην Δεκεμβρίου. 
- Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails