_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

12/06/2013

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΜΥΡΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
3η ἡμέρα ἐν Μύροις 
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἡ Α.Θ.Π, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη Πατριαρχικῆς καί πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῇ ἐν Μύροις Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου. 
Συνελειτούργησαν μετ΄ Αὐτοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος πρώην Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πισιδίας κ. Σωτήριος, Μύρων. κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί ὁ Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς (ἐ.τ.), πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθώς καί Ὀρθόδοξοι μόνιμοι κάτοικοι τῶν Μύρων, τῆς Ἀτταλείας καί τῆς Ἀλάγιας. Ἐπίσης προσῆλθε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας. 
Ὁ Παναγιώτατος εἰς τό κήρυγμά Του ἀνεφέρθη εἰς τό ἐπί τριάκοντα ἔτη πραγματοποιούμενον προσκύνημα, ἀρξάμενον ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μύρων καί εἶτα Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου καί συνεχιζόμενον ὑπό τοῦ νῦν Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ἐτόνισε τήν σημασίαν καί τόν ρόλον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς Ἁγίου τῆς καταλλαγῆς, τῆς πραότητος καί τῆς φιλανθρωπίας. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ηὐχήθη ὅπως συνεχισθῇ ἀπροσκόπτως τό ἱερόν τοῦτο προσκύνημα καί ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν Μητροπολίτην Μύρων καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ διά τήν ἀρίστην ὀργάνωσιν τῆς ἐφετεινῆς ἐπετείου, τήν Ἑταιρείαν φίλων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τόν Ἐξοχ. κ. πρώην Ὑπουργόν, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, καί πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τοῦ προσκυνήματος τούτου. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐν Μύροις παρατεθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας εἰς ἅπαντας τούς προσκυνητάς. Κατ΄ αὐτό ἔλαβε τόν λόγον ὁ Πανιερ. Ἐπίσκοπος πρώην Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος ἐν συγκινήσει ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τήν Ὀρθόδοξον πνευματικότητα, ὡς καί εἰς προσωπικάς καί βιωματικάς του ἐμπειρίας ὡς μαθητοῦ εἰς τήν κατά Χάλκην ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν καί ηὐχαρίστησε τόν Πανάγαθον Θεόν, τόν κατηξιώσαντα αὐτόν νά ἔλθῃ ὡς προσκυνητής εἰς τόν τάφον τοῦ Ἁγίου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλεημοσύνης. Μετά τό γεῦμα, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἐν Μύροις καί ἀκολούθως ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Δήμαρχον Μύρων (Demre) Ἐντιμ. κ. Süleyman Topçu. 
Τό ἑσπέρας ὁ Μητροπολίτης Μύρων παρέθεσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Kilikya Palace ἀποχαιρετιστήριον ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τόν Παναγιώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί εἰς ἅπαντας τούς προσκυνητάς, καθ΄ ὅ ὡμίλησαν ὁ ἴδιος καί ὁ Παναγιώτατος, ἐκφράσας ἐξ ὀνόματος ὅλων εὐχαριστίας καί συγχαρητήρια εἰς τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί εὐχηθείς εἰς ὅλους καλήν ἐπάνοδον εἰς τά ἴδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails