________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


12/25/2013

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πηλουσίου κυροῦ Καλλινίκου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου, καί δίδος Εὐαγγελίας Κανάρη, Διευθυντρίας τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου. Ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί συγχαρείς διά τήν ἐν συνεχείᾳ, ὡς κατ’ ἔτος, ἐπίσκεψίν των εἰς τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ περιθαλπομένους πρεσβυτέρους ἀδελφούς ἡμῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας, λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι, ὁ Ἑντιμ. Δήμαρχος Ἀμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης μετ’οἰκείων αὐτοῦ, Ἀντιπροσωπεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου Κηφισίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἀγγελικήν Πιτίδη-Τριανταφύλλου καί Αἰκατερίναν Μουστάκη, Δημοτικούς Συμβούλους, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐντεῦθεν. 
Παρέστη ὡσαύτως ὁ Ἐντιμ. κ. Mithat-Ali Kabaali, Σύμβουλος τοῦ Προέδρου τοῦ CHP Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, μετά 7μελοῦς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γενικόν Ἐπίτροπον τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Sahak Maşalıyan, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Krikor Damatyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Artun Damatyan, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
- Τάς Εὐλαβ. ἀδελφάς Σοφίαν, Ντιάναν καί Μελανίαν, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα ΡΚαθολικοῦ Τάγματος τῶν Μικρῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εὐχηθέντας ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως ΑΚΡ Περιφερείας Şişli, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως αὐτοῦ καί ὑποψήφιον Δήμαρχον Şişli κ. Nevzat Şatıroğlu, ὡς καί Ἀντιπροσωπείαν τῆς Πλατφόρμας Διαθρησκειακοῦ Διαλόγου τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γεν. Γραμματέα αὐτῆς Kudret Altındağ. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Λέκτορα τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν Θεολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βέρνης. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Brigitte Πιταράκη, Βυζαντινολόγον, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Καραβοκύρην, Φυσικόν, ἐκ Λευκάδος, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Αἰκατερίνης Βόσιου, Καθηγητρίας Φυσικῆς Ἀγωγῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Εὐμορφίας Πανταζῆ, Ἱστορικοῦ, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Εὐβοίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Χαλκιᾶν, Διευθυντήν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Χίου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Βαρβαρούση. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων: ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας διοργανωθεῖσαν ἀπονομήν βραβείων, τήν Τρίτην, 24ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails