________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/14/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν, τήν Παρασκευήν, 13ην Σεπτεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητρόπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις παρουσιάσας εἰς τό ἐκκλησίασμα τόν ἐν Καλιφορνίᾳ διακονοῦντα Σέρβον Ἐπίσκοπον Θεοφιλ. κ. Μάξιμον, ἔδωκεν αὐτῷ τόν λόγον διά νά ἀπευθυνθῇ πρός τούς πιστούς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Μπουζαίου καί Βραντσέας κ. Κυπριανόν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπαρχίας. 

- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας. 
- Τόν Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. Benoît Grièr, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τάγματος τῶν Ἀσσομψιονιστῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Ρώμης. 
- Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Χαραλαμπίδην, Δρα Θεολογίας – Νομικόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βαλαῆν, Γλύπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργον Μπλιόκαν, Δημοσιογράφον, ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Στέμμα» παρουσίασιν τῆς αὐτοβιογραφίας τῆς Α. Μ. τοῦ τέως Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Συμεών Β’, ὑπό τόν τίτλον «Ἕνα πεπρωμένον μοναδικόν», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Συνεδριάσεων τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Πέμπτην, 12ην Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν ἐγκαινίων τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Τέχνης «Contemporary Istanbul 2019» ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Istanbul Convention and Exhibiton Center», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails