________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/22/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (22 Σεπτεμβρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους, ἐκ Καλαβρίας, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ Ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Ὑφυπουργός Μακεδονίας - Θρᾴκης, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐσεβίου Σπουργίτου, Πρωτοσυγκέλλου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀφοῦ συνεχάρη τόν ἅγιον Μυριοφύτου καί τά περί τόν κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, Πρόεδρον, ἔντιμα μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἀνακαινιστικόν καί ποιμαντικόν ἔργον, καλωσώρισε τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας καί πάντας τούς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τέλος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπαρουσίασεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τόν ἅγιον Αὐστραλίας, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τάς πρώτας ἐμπειρίας καί τά βιώματά του ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς ποιμαντορίας του εἰς τήν Ἤπειρον τῆς Ὠκεανίας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας κ. Μακάριον, μετά τῶν βοηθῶν αὐτοῦ Ἐπισκόπων Θεοφιλ. Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, ᾧτινι ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί εὐλογίας Αὐτοῦ διά τήν κατά τήν θερινήν περίοδον ἱερατικήν διακονίαν αὐτοῦ ἐν τῇ νήσῳ Τενέδῳ. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Laureţiu Lazăr, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Βουκουρεστίου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Καράογλου, Ὑφυπουργόν Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγοραστόν, Περιφερειάρχην Θεσσαλίας, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Περιφερειῶν Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Κωνσταντινουπόλεως ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Γηροκομείου αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 20ήν Σεπτεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀκινδύνου Δαρδανοῦ, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ Γεωργούλα καί Jesslyn Chia, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Σπετσῶν, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails