________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


9/19/2019

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΒΡΙΑ (ΦΩΤΟ)


Το απόγευμα Τετάρτης, 18ης Σεπτεμβρίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφθασε στην Επαρχία Lungro της Καλαβρίας, Κάτω Ιταλίας, όπου η έδρα της Ιταλο-αλβανικής Εκκλησίας, προσκαλεσμένος να συμμετάσχει στην Εκατονταετηρίδα της. Αυτή η Εκκλησία, επίσης ονομαζόμενη Ιταλοβυζαντινή ή Ιταλοελληνική Εκκλησία είναι μια ομοσπονδία από τις τρεις περιοχές της δικαιοδοσίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ιταλία, στις οποίες η Θ. Λειτουργία τελείται σύμφωνα κατά το βυζαντινό τυπικό.
Οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν την Πατριαρχική επίσκεψη "ιστορική" και αποδίδουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη εξαιρετικές τιμές.

 ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ LUNGRO 
(18 Σεπτεμβρίου 2019) 
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Lungro κ. Δονάτε καὶ οἱ λοιποὶ Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι τῆς Καλαβρίας,
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν,
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων πνευματικῶν Ὁμίλων καὶ πολιτιστικῶν Σωματείων τῶν Βυζαντινορρύθμων Χριστιανῶν τῆς Καλαβρίας, τῆς Σικελίας καὶ ἄλλων τόπων,
Ἀγαπητοὶ παρόντες,
Εἰρήνη πᾶσι! Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, πάλιν ἐρῶ, χαίρετε!
Μὲ πολλὴν συγκίνησιν καὶ χαρὰν ἤλθαμε πλησίον σας μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερωτάτους Ἀδελφοὺς κ. Γεννάδιον, τὸν γνωστὸν εἰς ὅλους σας ἡμέτερον Μητροπολίτην τῆς Ἰταλίας ποὺ πολὺ σᾶς ἀγαπᾶ, καὶ τὸν κ. Βαρθολομαῖον, Μητροπολίτην Σμύρνης, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Συνοδείας μας, διὰ νὰ ἴδωμεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας, νὰ σᾶς μεταφέρωμεν τὴν εὐλογίαν καὶ εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νὰ σᾶς ἐκφράσωμεν τὴν ἀγάπην μας, νὰ προσκυνήσωμεν τὰ ἱερὰ σεβάσματα τῆς κοινῆς ἡμῶν Πίστεως καὶ πνευματικῆς κληρονομίας καὶ νὰ μετάσχωμεν τῆς χαρᾶς τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπῆς διὰ τὴν ἑκατοστὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος κ. Δονᾶτος εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ μᾶς ἀπευθύνῃ εὐγενῶς σχετικὴν ἐπίσημον πρόσκλησιν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἤδη ἀνταποκρινόμεθα ἐλθόντες εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον σας. Αἰσθανόμεθα ὅτι μαζί σας μᾶς ὑποδέχονται οἱ Ἅγιοι τῆς περιοχῆς, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεριστής, ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης, ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Κηπουρὸς καὶ οἱ ἄλλοι, τῶν ὁποίων τὶς πρὸς Θεὸν πρεσβεῖες ἐπικαλούμεθα γιὰ σᾶς, γιὰ τὰ τέκνα σας καὶ γιὰ τὴν πατρίδα σας.


Μέσα ἀπὸ μιὰ ποικιλία ὀνομάτων ποὺ ὑπενθυμίζουν τὴν ἀπώτερη Ἑλληνικὴ ἤ Ἀρβανίτικη καταγωγὴ καὶ τὸν σύνδεσμο μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μὲ τὸ λειτουργικὸ Τυπικὸ καὶ τὶς Παραδόσεις της, οἱ Χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς προσπαθεῖτε νὰ αὐτοπροσδιορισθῆτε καὶ νὰ νιώσετε τὴν ὑπερηφάνειαν ποὺ δικαιοῦσθε γι’ αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶσθε! Ὁμολογοῦμε ὅτι σᾶς θαυμάζομε καὶ τιμοῦμε τὶς προσπάθειες καὶ τοὺς ἀγῶνες στοὺς ὁποίους ἐπὶ αἰῶνες ἐπιδίδεσθε γιὰ νὰ κρατήσετε τὴν κληρονομία τῶν πατέρων σας. Ὄχι μόνον τὴν ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ τὴν γλωσσικὴ καὶ τὴν ἀφορῶσαν εἰς τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὰ ὁποῖα ἐν πολλοῖς εἶναι κοινὰ καὶ ταυτόσημα μὲ τὰ ἰδικά μας. Εἶσθε ἄξιοι παντὸς ἐπαίνου! Καὶ ἀκόμη, διότι ὅλα αὐτὰ τὰ συνδυάζετε μὲ μίαν φιλονομίαν εἰς τὰ κρατικὰ πλαίσια τῆς Ἰταλίας καὶ ἕνα ἀνυπόκριτον πατριωτισμὸν ποὺ σᾶς συνδέει σθεναρῶς μὲ ὅλους τοὺς Ἰταλοὺς ὁμοεθνεῖς σας.
Μπορεῖ ἡ Καλαβρία, ὅπως καὶ ὅλος ὁ Ἰταλικὸς Νότος, νὰ μὴ φημίζεται διὰ τὸν πλοῦτον του -αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε ἡ αἰτία τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως καὶ τῆς σχετικῆς ἐρημώσεως τῶν χωριῶν καὶ κωμοπόλεων-, ὅμως ἔχει πλοῦτον πνευματικόν, πλοῦτον πολιτιστικόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀξιοζήλευτος. Οἱ τοπικοὶ Ἅγιοι, οἱ Ναοὶ καὶ αἱ Μοναί, ἡ Παράδοσις, ἡ γλῶσσα, ἡ φιλοξενία σας, ἡ ἀρρενωπὴ ὀμορφιὰ τῶν τοπίων σας καὶ τόσα ἄλλα, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ δοξάζετε τὸν Θεόν! Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους ποὺ ἤλθατε εἰς ὑποδοχήν μας! Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἀπευθύναντας εὐγενῆ χαιρετισμόν, τὸν ὁποῖον ἀνταποδίδομεν θερμότερον ἐν ἀγάπῃ. Ἐπιφυλασσόμεθα νὰ εἴπωμεν περισσότερα εἰς τὸν Ναόν, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν πάλιν καὶ πάλιν ἀπὸ μέσης καρδίας!


ΠΡΟΠΟΣΙΣ 
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ 
ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ARIHA, RENDE 
(18 Σεπτεμβρίου 2019) 
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Lungro καὶ προσφιλέστατε ἀδελφὲ κ. Δονάτε,
Ἱερώτατοι Ἀδελφοὶ Μητροπολῖται Ἰταλίας καὶ Σμύρνης,
Ἀξιότιμοι συνδαιτυμόνες!
Ἀφιχθέντες διὰ δευτέραν φορὰν εἰς τὴν εὐλογημένην Καλαβρίαν, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀλησμόνητον ἐκείνην πρώτην προσκυνηματικὴν ἡμῶν ἔλευσιν ἐνταῦθα τὸ 2001, δοξάζομεν τὸν Θεὸν διὰ τὴν νέαν Του αὐτὴν πρὸς ἡμᾶς εὐλογίαν. Ἡ Καλαβρία δὲν εἶναι ξένη πρὸς τὴν Ἀνατολήν, πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἐὰν ἡμεῖς ἀποσιωπήσωμεν τοὺς ἀρχαίους ἱεροὺς δεσμοὺς πίστεως, πολιτισμοῦ καὶ αἵματος ποὺ μᾶς συνδέουν, τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται»!
Ἀπὸ τὴν προχριστιανικὴ ἀρχαιότητα ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα μεταλαμπαδεύθηκαν στὴ Νότιο Ἰταλία καὶ Σικελία ἀπὸ πολλὲς πόλεις καὶ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, εἰς σημεῖον τοιοῦτον ὥστε καὶ νὰ ὀνομασθῇ ἡ περιοχὴ αὐτὴ Μεγάλη Ἑλλάς.
Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ χριστιανικοῦ φωτὸς τὸ ἀρχαῖον πολιτιστικὸ ἐκεῖνο ὑπόστρωμα ἐβοήθησε τὰ μέγιστα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἄνθησι καὶ ἀνάπτυξι τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ἐγέννησε πολλοὺς Ἁγίους καὶ μεγάλα καὶ ἐπιφανῆ τέκνα τῆς Βασιλείας. Ἀρχαῖοι χριστιανικοὶ Ναοὶ καὶ Μοναὶ ἀποτελοῦν μέχρι καὶ σήμερον μεγαλοφώνους κήρυκας τῆς παλαιᾶς ἐκείνης δόξης τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸν τόπον. Ὑποκλινόμεθα εἰς τὴν πίστιν, τὴν εὐσέβειαν, τὴν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν βίον συνέπειαν τῶν Καλαβρῶν, τιμῶμεν τοὺς τοπικοὺς Ἁγίους, δύο τῶν ὁποίων ἔχουν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ὅπως καὶ ὁ ὁμιλῶν, δοξάζομεν τοὺς μακροχρονίους ἀγῶνας των διὰ τὴν τήρησιν τῶν ἱερῶν παραδόσεων ποὺ ἐδιδάχθησαν ἀπὸ τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν, ὄχι μόνον κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ Ἀνατολικοῦ Κράτους, ἐπαινοῦμεν τὸν ζῆλον τῶν συγχρόνων νὰ διατηροῦν μέχρι σήμερον ὅσα στοιχεῖα δύνανται ἐκ τῆς λειτουργικῆς καὶ τυπικῆς ἡμῶν παραδόσεως, καὶ ταυτοχρόνως εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα καθημερινῶς ἡ καρδιακὴ ἡμῶν προσέγγισις νὰ λαμβάνῃ ὁσημέραι θερμότερον χαρακτῆρα καὶ οὐσιαστικώτερον περιεχόμενον, ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων!
Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Λούγκρου κ. Δονάτου ἐγνωρίσαμεν ἤδη ἕνα εἰλικρινῆ φίλον, ἕνα θερμουργὸν Ἀρχιερέα ζηλωτὴν τῶν ἀρχαίων παραδόσεων, ἕνα ἄνδρα ὁ ὁποῖος ἔχει πλήρη αἴσθησιν τοῦ ἐξαιρετικοῦ βάρους τοῦ ὠμοφορίου τὸ ὁποῖον φέρει. Τοῦ εἴμεθα ὑπόχρεοι διὰ τὴν εὐγενῆ του πρόσκλησιν νὰ ἔλθωμεν καὶ νὰ εὐλογήσωμεν τὸ κατ’ αὐτὸν ποίμνιον, ἐπὶ τῇ ἑκατοστῇ ἀμφιετηρίδι τῆς Ἐπισκοπῆς του. Φέρομεν εἰς αὐτόν, εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐπαρχίας του καὶ εἰς ὅλους ὑμᾶς, ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες, τὴν εὐλογίαν καὶ εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἐπὶ αἰῶνας ἔθρεψε καὶ ἐπροστάτευσε πνευματικῶς καὶ ταύτην τὴν ἐν Καλαβρίᾳ, καὶ Σικελίᾳ βεβαίως, ἄμπελον τοῦ Θεοῦ καί, ἀσφαλῶς, οὐδέποτε τὴν ἐλησμόνησεν ἤ τὴν ἐθεώρησε ξένην πρὸς αὐτήν.
Μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ σᾶς καταπονήσωμεν διὰ περισσοτέρων, ἐγείρομεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ ὑγείας καὶ εὐημερίας ὅλων σας καὶ σύμπαντος τοῦ εὐγενοῦς Ἰταλικοῦ λαοῦ.

Το σημερινό πρόγραμμα του Πατριάρχου έχει ως εξής: 
Giovedì 19 settembre, alle ore 10, Sua Santità Bartolomeo I sarà accolto nella Cattedrale della SS. Achiropita da S. E. l'Arcivescovo di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe Satriano, dai sacerdoti e dai fedeli della diocesi. 
A suggello dello storico momento, l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e il Museo Diocesano e del Codex hanno organizzato l’evento “Sfogliando il Codex”, prestigiosa cerimonia che prevede lo sfoglio di una pagina del Codex Purpureus Rossanensins, il prezioso evangelario greco miniato del VI secolo custodito nel Museo e riconosciuto dall’UNESCO bene patrimonio dell’umanità.
Programma: 
Ore 10:00 Arrivo del Patriarca nella Cattedrale di Maria SS.ma Achiropita Odi della Paraklisis alla Madre di Dio e saluto dell’Arcivescovo, Mons. Giuseppe Satriano 
Ore 11:00 Cerimonia dello Sfoglio del Codex Purpureus Rossanensis nella sala Codex – Museo Diocesano e del Codex


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails