________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/28/2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (28 Οκτωβρίου 2019)

Φωτ. Αρχείου: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 28ης Ὀκτωβρίου, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Μυλωνᾶν, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, καί Δημήτριον Χειράκην, Ὑπάλληλον ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δανιήλ Τσομπάν, μεταβαίνοντος εἰς Θεσσαλονίκην διά νά σπουδάσῃ τήν ἱεράν ἐπιστήμην, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη καλήν πρόοδον. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μήτρου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Μουτσιάνα, Λογιστρίας, ἐκ Πανοράματος Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μακρῆν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνης Κουβρούκη, Δικηγόρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Σταύρου, μαθητῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
-  Mέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Santa Barbara Kültür Kooperatifi», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Fırat Ertem, ἐκ Νικομηδείας, παραχωρήσας αὐτοῖς συνέντευξιν ἐν ὄψει τοῦ ἐκεῖσε ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τήν 4ην Δεκεμβρίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σμαραγδῆν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 80 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐν ταῖς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Belfast Ἰρλανδίας, μεταξύ 22ας καί 25ης τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails