________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/26/2019

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΝΩΣΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΦΩΤΟ)


Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης, τελέσθηκε η χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Επισκόπου Κνωσού Προδρόμου Ξενάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, ανήμερα του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, σήμερα Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. 
Της πολυαρχιερατικής Θ. Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος.  
Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου ήταν ο Μέγας Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου Πανοσ. κ. Θεόδωρος. 

Προσφώνησις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, κατά τήν Χειροτονίαν τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Προδρόμου
(Σάββατον, 26 Ὀκτωβρίου 2019)

Πανοσιολογιώτατε Ἅγιε Μέγα Ἀρχιδιάκονε κ. Θεόδωρε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Γουϊνέας κ. Γεώργιε, Ἐκπρόσωπε τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου,
Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοί συλλειτουργοί Ἀρχιερείς,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἅγιε Ἐψηφισμένε,
Μετά ἀπό τήν πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἐκλογήν Σας, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Ἀρχιεπισκοπῆς, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κνωσοῦ, προσέρχεσθε αὐτή τήν στιγμήν, εἰς τόν τρίτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, καί κάνετε ὑπακοήν εἰς αὐτό, τό ὁποῖον εἶπεν ἡ Ἐκκλησία, Συνοδικῶς.
Χαρά, τιμή καί εὐλογία ἡ σημερινή ἡμέρα καί ὥρα, ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τῆς εἰσόδου Σας εἰς τόν τρίτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, διά τήν Τοπικήν μας Ἐκκλησίαν.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τήν ὁποίαν ἀφοσιωμένα καί ὑποδειγματικά διακονεῖτε, περίπου διά μίαν δεκαετίαν, ἐξέλεξε τό εὐλογημένο Πρόσωπό Σας, καθοδηγουμένη καί φωτιζομένη ἀπό «τό Πανάγιον Πνεῦμα». Ἡ ἐκλογή Σας, ἐλεύθερη καί συνειδητή, καρπός καί δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἔδωσε μεγάλη χαράν εἰς ὅλην τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης, τήν ὁποίαν διακονεῖτε, ἐπί σειράν ἐτῶν, ἀπό διάφορες θέσεις εὐθύνης.
Ὅλοι ἐμεῖς καί ὁ ὁμιλῶν προσωπικῶς, αὐτήν τήν ὥραν, γνωρίζομεν ποιός εἶσθε ἐνώπιον ἡμῶν. Γνωρίζομε τό ἦθος, τούς ἀγῶνες, τήν προθυμίαν, τήν ἀγάπην, τήν ὑπακοήν. Γνωρίζομεν τήν ἐργατικότητα, τήν ἀγωνιστικότητα, τόν ζῆλον, τό θυσιαστικόν πνεῦμα. Γνωρίζομεν τόν σεβασμόν πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, τό συνεργατικόν πνεῦμα πρός τούς κληρικούς, τήν ὁλοτελῆ ἀφοσίωσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Γνωρίζομεν τήν προσήλωσιν εἰς τό Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τήν Μητέρα μας Ἐκκλησίαν καί τόν Σεπτόν Προκαθήμενον Αὐτῆς, τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.
 Γνωρίζομεν τήν καλήν ἀπαρχήν τῆς πνευματικῆς Σας ζωῆς καί ἐγευθήκαμε πολλές φορές τούς καρπούς τῆς ἀγάπης Σας εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Γνωρίζομεν ἀπό ποῦ ἔρχεσαι καί ποῦ ὑπάγεις καί διά τοῦτο τρέφομε πολλές ἐλπίδες διά τήν καρποφορία τῆς νέας Σας Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας.
Θεοφιλέστατε,
Σήμερον, Σᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ἀναλάβετε, ἀπό ἄλλη ἔπαλξη, τή συνέχιση τῆς διακονίας Σας καί μάλιστα εἰς τούς δύσκολους τούτους καιρούς. Δέν Σᾶς καλεῖ ἁπλῶς σέ μιά ἄλλη ὑψηλότερη θέση. Δέν πρόκειται διά μίαν ἁπλήν προαγωγήν. Σᾶς καλεῖ, πρόθυμα καί ἐκούσια, νά σταθῆτε εἰς τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης, διότι, ἀληθινά, ἡ Ἀρχιερωσύνη εἶναι Σταυρός. Καί τοῦτο θά τό βιώσετε λαμβάνοντας τήν Χάριν τῆς Ἀρχιερωσύνης, στόν καθημερινό Σας βηματισμό καί εἰς ὅλες τίς πτυχές τῆς Διακονίας Σας.
Εἰς αὐτόν τόν Σταυρόν, Σᾶς προσκαλεῖ σήμερον ἡ Ἐκκλησία. Εἰς αὐτήν τήν σταυρικήν πορείαν Σας, εἰς τήν ὁποίαν θά συμπορευώμεθα, ὅσον θά θέλει ὁ Θεός. Θά ἀκούωμεν τήν φωνήν Ἐκείνου, τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει νά ὁμιλεῖ μυστικῶς εἰς τούς ἀνθρώπους. Θά ἀκούωμεν τήν φωνήν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν ὀφείλομεν τά πάντα! Θά ἀκούωμεν τήν φωνήν τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Ποιμνίου, διά νά γινώμεθα καί νά εἴμεθα διαρκῶς «καλοί ποιμένες» τῆς Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ.
Δόξα εἰς τόν Τριαδικό Θεό, γιά τό μέγα δῶρο Του, εἰς τό Πρόσωπόν Σας. Δόξα τῷ Θεῷ, διότι σήμερον βιώνομεν τήν Πεντηκοστήν καί τήν κάθοδον τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Δόξα τῷ Θεῷ, διότι σήμερον ξεκινᾶτε νέαν ἀποστολήν, μέ ἐλπίδες καί ὁράματα πολλά. Δόξα τῷ Θεῷ «ὑπέρ πάντων»!
Εἴμαστε μαζύ Σας ὅλοι, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, οἱ συμμετέχοντες Ἅγιοι Ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς εἰς τήν σημερινήν χαράν, ὁ Κλῆρος, οἱ Μοναστικές Ἀδελφότητες, οἱ Ἄρχοντες καί ὁ εὐσεβής Λαός, οἱ οἰκείοι καί φίλοι σου. Ὅλοι, εἴμαστε ἐδῶ, προσευχόμενοι νά Σᾶς σκεπάσῃ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διά νά εἶσθε Ποιμένας ἀληθινός, Ἅγιος, ὅπως θέλει ὁ Χριστός καί ὅπως Σᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας.
Ἅγιε Ἐψηφισμένε, προσέλθετε, λάβετε τήν σκυτάλην τῆς Ἀρχιερωσύνης. Προστεθεῖτε ὁλοκαρδίως εἰς τήν ἀλυσίδα τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς. Ζητήσετε μέ θερμή προσευχή, τήν πρεσβείαν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Θαυματουργοῦ καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Κνωσοῦ. Λάβετε τήν σκέπην τοῦ σήμερον ἑορτάζοντος μεγάλου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί νά ἔχετε στόχο νά γίνεσθε «Νέστορας» εἰς τήν δύναμιν καί τό φρόνημα, διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀγωνιζόμενος ὑπέρ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ὅλοι μας, παρόντες καί ἁπόντες, κλῆρος καί λαός, καί προσωπικῶς ἡ ἐλαχιστότητά μου, εὐχόμασθε ὑγεία, δυνάμεις, φωτισμό, τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά φωτισθῆτε, νά πορευθῆτε καί νά πορεύεσθε κατά τό θέλημα τοῦ Παναγίου Θεοῦ, εἰς δόξαν τοῦ Ὀνόματός Του καί ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, Θεοφιλέστατε!
Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου Σου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails