________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/22/2019

Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΗΚΡΗΤΗΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΩΤΙΟΝ ΚΑΤΣΗΝ
ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΛΔΕΓΙΡΜΕΝ
(20. 10. 2019)
ὑπὸ
Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Ἀγαπητὲ Φώτιε,
Ἐγεννήθης τὸ 1955 εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἁγίου Μάμαντος (Merdivenköy) κάτω ἀπὸ τὸ Göztepe, ὅπου ὑπῆρχε πιθανῶς καὶ Ἁγίασμα, δηλαδὴ στὴν ἀσιατικὴ πλευρὰ τοῦ Βοσπόρου, ἔνθα καὶ ἡ παλαίφατος, ἀσιανὴ καὶ ἱστορικὴ ταύτη Ἱ. Μητρόπολις τοῦ Θρόνου, εἶσαι δῆλα δὴ γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Χαλκηδόνος. Ἐδῶ ὑπῆρχον Ἀλεβίτες (Παυλικιανοί) καὶ ἓν τῶν ἱστορικῶν Şahkulu Cemevi, καθὼς καὶ τεκκὲς τῶν Βεκτασίδων, ὅπερ ἀξιοσημείωτον διὰ τὰς διαθρησκειακὰς σχέσεις.  Ἐγεννήθης ἀπὸ πατέρα τῆς εὐάνδρου καὶ μαρτυρικῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ Κεφαλονίτισσα μητέρα ποὺ εἶχε χαρακτηριστικὰ τῶν "ζωντανῶν" εἰς τὸ τσερβέλο ἀνθρώπων τοῦ γοητευτικοῦ αὐτοῦ νησιοῦ, καὶ αὐτὸ τὸ διαπιστώνει κανεὶς εἰς τὸ βλέμμα καὶ τὴν ἐν γένει βιοτήν σου. Ἔχεις δῆλα δὴ DNA ὄχι τυχαῖον ἀλλὰ δυναμικόν.
Μετὰ τὴν ἀποφοίτησιν ἐκ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος, ἐσυνέχισες εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, ἀπ' ὅπου τὸ δεύτερον ἑξάμηνον τῆς 7. τάξεως, ἠναγκάσθης νὰ ἀποχωρήσεις, διότι ὁ τότε νόμος, δυστυχῶς, ἐξ εὐνοήτων λόγων, δὲν ἐπέτρεπε ὡς μὴ ὤφελε, νὰ σπουδάζουν εἰς ἑλληνικὸν μειονοτικὸν σχολεῖον τὰ παιδιὰ γόνων Βορειοηπειρωτικῆς καταγωγῆς. O tempora o mores! Πόσα δὲ παιδιὰ τότε δὲν ἐδιέκοψαν τὰς σπουδὲς των! Τοιουτοτρόπως ἐσυνέχισες εἰς τὸ τουρκικὸν Λύκειον Kenan Evren Lisesi, ὅπου ἐπήγαινες τὰ ἀπογεύματα. Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχες ξεκινήσει νὰ μαθητεύεις καὶ νὰ δουλεύεις εἰς ἠλεκτρολογεῖον αὐτοκινήτων.

Μετὰ τὴν στρατιωτικήν σου θητείαν ἀπέκτησες ἰδικόν σου ἠλεκτρολογεῖον αὐτοκινήτων, σκαφῶν, ἐνυμφεύθης τὴν Ναζλὶ καὶ ἀπέκτησες δύο ἀξίας διὰ τὴν ὁμογένειαν θυγατέρας, τὴν Ἑλένην καὶ τὴν Χριστίναν.
Ἔγινες μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Μόδα εἰς τὰς πρῶτας ἐκλογὰς μετὰ τὴν ἀναβάθμισιν μειονοτικῶν ἐκλογῶν καὶ ὑπηρέτησες ἐκεῖ ἱκανὰ ἔτη.
Εἰς τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '90 ἔκλεισες τὸ συνεργεῖον σου καὶ ἐσυνέχισες νὰ δουλεύεις εἰς τὸν τομέαν κλωστοϋφαντουργίας, ὡς Διευθυντὴς καὶ μετὰ ὡς Γενικὸς Διευθυντὴς εἰς μεγάλας Ἑταιρείας ἑλληνικῶν συμφερόντων, ὅπως τῆς British Home Store (BHS), Moran de Toi καὶ Ysatis.
Μετὰ τὴν ἐκλογήν σου εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Χαλκηδόνος, ἐξυπηρετεῖς ἀπὸ ἐτῶν ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Γέλδεγιρμεν ὅπου παλαιὰ εὑρισκόταν οἱ ἀλευρόμυλοι, καὶ τὸν Ἅγ. Ἰγνάτιον Μακροῦ Λειβαδίου (Uzun Çayır). Τελευταίως δὲ προσπαθεῖς νὰ καλύπτεις ἐπιτυχῶς τὰς διαφόρους ἀνάγκας τοῦ ἱ. ναοῦ τῆς Ἁγ. Εὐφημίας, τοῦ Μεγάρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος καὶ οὐχὶ μόνον.
Χωρὶς ἀμφιβολίαν μεγάλη ὑπῆρξεν ἡ προσφορά σου εἰς τὴν ἀνακατασκευήν, συντήρησιν καὶ τὸν καλλωπισμὸν τῶν ἱ. τούτων σκηνωμάτων τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως. Καὶ τοῦτο ἀσφαλῶς ὀφείλεται εἰς τὰς προτέρας ἀσχολίας σου, τὸ μεράκι, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἀγάπην καὶ φροντίδα σου διὰ τὸ καλὸν καὶ ὡραῖον, δῆλα δὴ τὸν κόσμον τῶν ὅσων ἐκληροδότησαν εἰς ἡμᾶς οἱ πατέρες μας.
Πολλὰ ἀθορύβως καὶ συστηματικῶς τὰ κατὰ τὰ ἔτη ταῦτα γενόμενα, συνήθως δι' αὐτεπιστασίας, ὅπως συντηρήσεις κτηρίων, ἱ. ναῶν, Κοιμητηρίων, κοινοτικῶν αἰθουσῶν, ἀντικαταστάσεις σαθρῶν τέμπλων ὑπὸ νέων, κατασκευὴ  παραδοσιακῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπίπλων (προσκυνηταρίων, Ἀρχιερατικῶν Θρόνων, στασιδίων, ἀναλογίων -πρωτόγνωρον διὰ τὴν Χαλκηδόνα-, βιτρώ, πρὸς ἀντικατάστασιν κακοτέχνων τοιχογραφιῶν), συντηρήσεις ἱ. εἰκόνων, ἀναδιοργανώσεις καὶ καλλωπισμὸς κήπων κ.ἄ. Ἐκτὸς τούτων, βοηθεῖς ποικιλοτρόπως καὶ ὡρισμένας ἀκραίας Κοινότητας τῆς Ἑπαρχίας Χαλκηδόνος.
Διὰ πάντα ταῦτα, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος ἐκτιμῶσα ἰδιαιτέρως τὴν σημαντικήν σου ταύτην προσφοράν, ἀπεφάσισε νὰ σοῦ ἀπονείμει τὸ ὀφφίκιον τοῦ ΑΣΗΚΡΗΤΟΥ, τοῦτ' ἔστιν τοῦ ἐξ ἀπορρήτων τῆς βυζαντινῆς ἐθιμοτυπίας.
                                                          Ἄξιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails