________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/16/2015

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (11-13 Οκτωβρίου 2015) - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ


Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον (11 – 13 Ὀκτωβρίου 2015) 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν Ἴμβρον, μεταξύ 11ης καί 13ης Ὀκτωβρίου 2015, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί φωτογράφου, καί Παναγιώτου Γραφιαδέλλη, ἐκπροσώπου τῶν νέων τῆς Πόλεως, προκειμένου νά τελέσῃ τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις. 
Ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν καί ὡμίλησε πρός τούς συγκεντρωθέντας τήν 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐν ἀτμοσφαίρᾳ συναισθηματικῆς φορτίσεως καί συγκινησιακῆς ἐξάρσεως, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σύμης κ. Χρυσοστόμου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ μετά τοῦ ὑπό τήν Ἰμβρίαν κ. Θεοδώραν Χατζούδη Προεδρείου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἰωάννου Βαλληνάκη, πρώην Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, Κοσμᾶ Παπαχρήστου, ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Νικολάου Κοτζιᾶ∙ τῶν Ἐντιμ. κυρίων Muhittin Gürel, Ἐπάρχου τῆς νήσου, Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν ΚΠόλει, Χαραλάμπους Ἀηδονοπούλου, Ἀντιπεριφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας, Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ὁμογενειακῆς Ἐκπαιδεύσεως, καί Στυλιανοῦ Πούλαδου, ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης κ. Ekrem Demirtaş∙ τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδου, Καθηγητοῦ τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου, Δημητρίου Δημητριάδου καί Γεωργίου Σαρόγλου, Ἀρχόντων ὀφφικιαλίων τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί πλήθους κατοίκων καί φίλων τῆς Ἴμβρου, ἔκ τε τῆς νήσου καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι ὑπερεπλήρωσαν τούς χώρους τῶν ἐκπαιδευτηρίων διά νά ἀκούσουν καί πάλι τόν κώδωνα αὐτῶν καί τήν παναρχαίαν λαλιάν τῶν Ἰμβρίων ὁμιλουμένην ἀπό παιδικά χείλη μετά ἄδικον ὑποχρεωτικήν σιωπήν διαρκείας πεντήκοντα καί ἑνός ἐτῶν. 


Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀνακαινισμένων καί καλῶς ἐξωπλισμένων τεχνολογικῶς αἰθουσῶν τοῦ Λυκείου, ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἴμβρου, οἱ Ἐντιμ. κ. Πάρις Ἀσανάκης καί Παῦλος Σταματίδης, Πρόεδροι τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, ἀντιστοίχως, οἱ Ἐξοχ. κ. Κ. Λουκάκης, Κ. Παπαχρήστου καί Muhittin Gürel, ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Εὐδόκιμος, ἐκ προσώπου τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐξῇρε τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς ἑλληνογλώσσου παιδείας ἐν Ἴμβρῳ, ὑπεγράμμισε τόν λειτουργηματικόν χαρακτῆρα τῶν Ἐλλογιμωτάτων ἐκπαιδευτικῶν διά τήν μετάδοσιν γνώσεων καί πολιτισμοῦ φιλοθεΐας καὶ φιλανθρωπίας εἰς τούς μαθητάς, ἐμνήσθη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἴμβρου καὶ Τενέδου κυροῦ Μελίτωνος, ὁ ὁποῖος «συνέβαλεν ὅσον οὐδείς ἄλλος εἰς τήν δημιουργίαν τῆς χρυσῆς δωδεκαετίας (1952-1964) τῆς ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν Ἴμβρον», καθώς καί ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι «διά τοῦ ὀβολοῦ των ἤ τῆς ἐθελοντικῆς καί χειρωνακτικῆς ἐργασίας των συνέβαλον εἰς τό νά κτισθοῦν καί νά λειτουργήσουν ὑποδειγματικῶς τά σχολεῖα τῆς Ἴμβρου κατά τήν λαμπράν καί ἀλησμόνητον ἐκείνην περίοδον», ἐνῷ ἐξέφρασεν εὐχαριστίας εἰς ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους ὑποστηρικτάς τοῦ ἱεροῦ ἔργου τῆς ἐπανασυστάσεως τῆς παιδείας εἰς τήν Ἴμβρον καί τῆς ἐν γένει διασώσεως καί προβολῆς τῶν παραδόσεων καί τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἰμβρίων, ἐπαναλαβών ἐν κατακλεῖδι τήν ἀμέριστον Πατριαρχικήν ὑποστήριξιν τῶν εὐλογημένων τούτων προσπαθειῶν.


Ὁ Πατριάρχης κατά τήν διάρκειαν τῆς συντόμου παραμονῆς Του ἐν τῇ γενετείρᾳ Αὐτοῦ ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν διαληφθέντα Ἔπαρχον καί τόν Δήμαρχον τῆς νήσου κ. Ünal Çetin, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος καί ὡμίλησεν εἰς τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 12ης Ὀκτωβρίου, θυρανοίξια τοῦ ἐπί τῶν βράχων τοῦ αἰγιαλοῦ τοῦ Καρδάμου, μεταξύ Γλυκέος καί Κάστρου, κειμένου καί προσφάτως ἀνακαινισθέντος τῇ φροντίδι τοῦ κ. Ἐπάρχου, ἐξωκκλησίου τῆς Παναγίας «Ἀργατάρας», παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος.

φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Βάντσος, Stavroula Zegkin

1 σχόλιο:

  1. Αρχιμ. Ιωακείμ Οικονομίκος. Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Κίτρους17 Οκτωβρίου 2015 - 12:06 μ.μ.

    Η Ίμβρος ζή και ανίσταται. Η Ίμβρος επανέρχεται στο αρχαίο κάλλος. Η Ίμβρος ξαναβλέπει την επάνοδο της Ρωμαίϊκης - Ελληνικής παιδείας μετά από 51 χρόνια. Από αυτό το μοναδικό και ιστορικό γεγονός, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ο Πρώτος της καθ' ημάς Ανατολής και Ύπατος του Γένους μας, Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η παρουσία του καταλυτική, ουσιαστική και ενισχυτική. Τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχήθηκε στους νέους μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ίμβρου, κάλεσε να επιστρέψουν και πάλι τα ξενιτεμένα παιδιά της Ίμβρου στο νησί τους. Επισκέφτηκε Ναούς και χάρηκε την ανακαίνιση ενός ακόμα εξωκκλησίου πού έγινε με την συνδρομή του Επάρχου του νησιού. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Ρωμηοσύνη ζή, κινείται και δραστηριοποιείται. Η Ρωμηοσύνη της Πόλεως και των νησιών δεν χάθηκε όπως θέλανε ή και θα θέλουν ορισμένοι. Η Ρωμηοσύνη υπάρχει, γιατί υπάρχει ο αιώνιος Θεσμός της Μεγάλης Εκκλησίας, της Εκκλησίας "των του Χριστού πενήτων", το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης, οι Ιεράρχες, οι κληρικοί και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Παναγιώτατε, να ζήσετε. Ο Θεός να Σας ευλογεί, να Σας αγιάζει, να Σας ενδυναμώνει και να Σας μακροημερεύει, ώστε μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες Σας να χαρείτε τους κόπους και τους καρπούς των αγώνων και των θυσιών Σας. Πολλά και καλά τα έτη και η Πατριαρχία Σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails