________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/30/2015

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Η φωτογραφία είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ὀκτωβρίου, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί συνεχάρη, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, τῷ Ἐξοχ. Νομάρχῃ κ. Vasip Şahin, ἐπί τῇ 92ᾳ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς τιμητικήν πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, συνοδευόμενος δέ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 29ης τ.μ., ἀεροπορικῶς εἰς Ἄγκυραν καί παρέστη αὐθημερόν εἰς τήν ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἑορτῇ τῆς Χώρας. 
Ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Α. Σεβασμιότητος μετά τήν δεξίωσιν παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, ἐπιστρέφουν δέ εἰς τήν Πόλιν τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 30ῆς ἰδίου. 
* * * 
Κατά τήν ἐπιστροφήν Αὐτοῦ ἐξ Ἀγκύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον Βαλουκλῆ καί ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου καί Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῶν. 
Ὁ Πατριάρχης συνωδεύετο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθανασίου Νός, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ὀνουφρίου Γιαμπλέτσνα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Károly Fekete, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Zsigmond Vad, ἐκ τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας Οὑγγαρίας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Σταῦρον Καλαφάτην, πρῴην Ὑπουργόν, Βουλευτήν Ν.Δ. Α´ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Ρέαν Β. Θεοδοσιάδου καί Δέσποιναν Μαγγλάρα, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζόβαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνας καί τῆς θυγατρός των Ἀλεξίας, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Σωματείου τῶν Ταταυλιανῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Τοπάλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῶν τέκνων των Ἰωάννου καί Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου τῆς Πόλεως δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy Ξενοδοχείῳ WOW τήν Πέμπτην, 29ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐξ Ἴμβρου ἀειμνήστου Γεωργίου Ὀκουμούς, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 28ην Ὀκτωβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ προξενικῇ κατοικίᾳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 27ης ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails