________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


10/22/2015

Ε' ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΩΚΕΑΝΙΑΣ


Τα Μέλη της Ε΄ Επισκοπικής Συνελεύσεως των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων Ωκεανίας συνήλθον έν Σύδνεϋ Νοτίου Ουαλίας την Τρίτην 13ην Οκτωβρίου ε.έ., υπό την ex officio προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού. 
Αι εργασίαι της Συνελεύσεως ήρχισαν δια συντόμου προσευχής και διεξήχθη σαν εις τα Κεντρικά Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας εις Redfern. 
Έλαβον μέρος οι: Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Στυλιανός (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο Σεβ. Μητροπολίτης Παύλος (Πατριαρχεί ο Αντιοχείας), Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γεώργιος (Εκκλησία της Ρωσσίας), ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ειρηναίος (Εκκλησία της Σερβίας), Θεοφιλ. Επίσκοπος Μιχαήλ (Εκκλησία της Ρουμανίας), Σεβ. Μητροπολίτης Αμφιλόχιος (Οικουμενικό Πατριαρχείο – Νέα Ζηλανδία), οι Θεοφιλέστατοι βοηθοί Επίσκοποι του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Ιεζεκιήλ, Σεραφείμ (Πρωτοσυγκελλεύων), Νίκανδρος και Ιάκωβος.
Κατά την αρχήν των εργασιών εγένετο συζήτησις σχετικώς με τάς ποιμαντικάς ανάγκας των πιστών και τας κοινωνικο-πολιτικάς προκλήσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. 
Μετά από διεξοδικήν συζήτησιν και την ανταλλαγήν απόψεων επί των Θεμάτων, τα οποία ετέθησαν εις την παρούσαν Συνέλευσιν, ελήφθησαν αι κάτωθι αποφάσεις: 
1. Σχετικώς με το τεράστια διχαστικό κοινωνικό και πολιτικό θέμα περί του Γάμου ατόμων του ιδίου φύλου και την ανάγκην των Ορθοδόξων Εκκλησιών να προστατεύσουν τον παραδοσιακόν γάμον, εκτιμήθησαν δε όντως αι προσπάθειαι της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής διά την διαφώτισιν του Κλήρου, των πιστών και των Πολιτικών διά της εκστρατείας «Υπερασπισθείτε τον Γάμο: Προστατεύσατε την Ιερότητα του Γάμου». Η Συνέλευσις υπερασπίσθηκε το δικαίωμα των παιδιών να ανατρέφονται με πατέρα και μητέρα. Το θέμα της βαπτίσεως των υιοθετημένων παιδιών από ζεύγη ατόμων του ιδίου φύλου, επαφίεται εις την διακριτικήν κρίσιν των κατά τόπους Επισκόπων. 
2. Να διοργανούται ετησίως Σύναξις του Ιερού Κλήρου όλων των Κανονικών Ορθοδόξων Δικαιοδοσιών, προς αλληλογνωριμίαν και εφαρμογήν των αποφάσεων της Συνελεύσεως, εις τοπικόν επίπεδον. 
3. Να ενεργοποιηθεί η εγκριθείσα επίσημος ιστοσελίδα της Συνελεύσεως (orthodox.net.au). 
4. Να συγκροτηθεί υπό την προεδρείαν του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Σεραφείμ, Επιτροπή Νεολαίας κατ’ αρχάς εις την ΝΝΟ. 
5. Να τεθούν εις εφαρμογήν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της Συνελεύσεως βάσει των αποφάσεων της Επιτροπής εν Chambesy. 
6. Να τονισθεί εις τους αρμοδίους Φορείς των Πολιτειών η σπουδαιότης του μαθήματος των Θρησκευτικών εις τα δημόσια σχολεία ως μέρος των τακτικών μαθημάτων καθώς και η σπουδαιότης του μαθήματος Special Religious Education εις τα δημόσια σχολεία. 
7. Να συνεχίσει την προσπάθειαν της Ποιμαντικής Μέριμνας και Επισκέψεως όλων των Ορθοδόξων ασθενών εις τα νοσοκομεία αδιακρίτως εθνικής καταγωγής. Ανεγνώσθη η αναφορά του επιτετραμμένου εν Μελβούρνη κ. Δανιήλ Μπέλη και ενεκρίθη υφ’ όλων η ανάπτυξις της διακονίας αυτής και εις τας άλλας Πολιτείας. 
8. Να εκλέξει νέο Γραμματέα Αυτής τον Δρα. Φίλιππον Καριατλήν και να εκφράσει ευχαριστίας εις τον παραιτηθέντα κ. Δημήτριον Κυπριώτην. 
Η Συνέλευσις εχαιρέτησε με ικανοποίησιν την απόφασιν του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΝΝΟ (Μάϊος 2015) διά της οποίας επιστρέφεται εις την Σερβικήν Μητρόπολιν Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας η Ιερά Μονή Αγίου Σάββα, Νέου Καλενίτς, εις την περιοχήν Wallaroo NNO προς αποκατάστασιν της κανονικής τάξεως. 
Τέλος, η Συνέλευσις εξέφρασε την ανησυχίαν της διά τους Ορθοδόξους χριστιανούς της Συρίας και όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής, ευχομένη όπως αι Μεγάλαι Δυνάμεις αι οποίαι εμπλέκονται εις την περιοχήν, να εξεύρουν λύσιν εις την απαράδεκτον αυτήν ανθρωπίνην τραγωδίαν. Η Συνέλευσις διά μίαν εισέτι φοράν κάνει έκκλησιν δια την απελευθέρωσιν των δύο απαχθέντων Αρχιεπισκόπων Παύλου και Ιωάννου και προσεύχεται δια την ασφαλή επιστροφή των. 
Η Συνέλευσις ήκουσε μετά πολλής χαράς την δικαίωσιν του Αρχιεπισκόπου Ωχρίδος κ. Ιωάννου και την επιστροφήν Αυτού εις τα ποιμαντικά καθήκοντά Του. 
Εν Σύδνεϋ, 13η Οκτωβρίου 2015


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails