________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ / ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
________________________________________________________________________________________________________________________________________


11/02/2015

Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΣΑΜΠΕΖΥ ΓΕΝΕΥΗΣ (DIES ACADEMICUS)


Εἰς τό ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπραγματοποιήθη τό Σάββατον, 31 Ὀκτωβρίου 2015, ἡ ἐπίσημος τελετή διά τήν ἔναρξιν τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2015/16 (Dies Academicus) τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας
Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τόν Ἱερόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, ἀνεγνώσθη ἑλληνιστί καί γαλλιστί τό σεπτόν Μήνυμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ ἀντιστοίχως. Ἠκολούθησαν ἡ Ὁμιλία ὑποδοχῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας καί Προϊσταμένου τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου κ. Ἱερεμίου καί οἱ Χαιρετισμοί τῶν Καθηγητῶν κ. Βλασίου Φειδᾶ, Κοσμήτορος τοῦ Ἰνστιτούτου, κ. Franz Mali, ἐκπροσώπου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Φριβούργου, καί κ. Hans-Christoph Askani, Ἀναπληρωτοῦ Κοσμήτορος τῆς Αὐτονόμου Σχολῆς Προτεσταντικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης. Οἱ Καθηγηταί τῶν δύο Πανεπιστημίων ἐξῆραν τήν συμβολήν τοῦ Ἰνστιτούτου εἰς τήν θεολογικήν ἐπιστήμην καί ἀνεφέρθησαν εἰς τήν ἀρίστην συνεργασίαν των μέ τούς Καθηγητάς καί τούς φοιτητάς του. 
Εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς τελετῆς τοῦ Dies Academicus ἦτο ἡ ἐπίδοσις εἰς τούς ἕνδεκα (11) νέους πτυχιούχους τοῦ Ἰνστιτούτου τῶν Διπλωμάτων Master of Arts en études théologiques (Spécialisatio: orthodoxie et études interchrétiennes) καί τῶν καθιερωμένων Πιττακίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἤτοι εἰς τούς: Διάκονον π. Δημήτριον Δερμιτζάκην (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), κ. Tauri Tölpt (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον), Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον Κυριαζῆν (Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων), κ. Dragan Κovacevic (Ἐκκλησία τῆς Σερβίας), κ. Bojan Bundalo (Ἐκκλησία τῆς Σερβίας), κ. Njegos Stikic (Ἐκκλησία τῆς Σερβίας), Διάκονον π. Ivan Liaschanka (Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας), κ. Roman Pelikh (Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας), κ. Χρῆστον Κυπριανίδην (Ἐκκλησία τῆς Κύπρου), Ἀρχιμανδρίτην π. Πέτρον Crujicic (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος) καί κ. Εὐστράτιον Ἀδάμην (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος). 


Κατά τό τρέχον ἀκαδημαϊκόν ἔτος εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐνεγράφησαν νέοι φοιτηταί, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τάς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, Σερβίας, Βουλγαρίας καί Ἑλλάδος. Οἱ νέοι φοιτηταί θά παρακολουθήσουν θεολογικά μαθήματα εἰς τρία ἑξάμηνα, βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς Διακηρύξεως τῆς Μπολόνια (1999), τόσον εἰς τό Ἰνστιτοῦτον, εἰς τό ὁποῖον διδάσκουν οἱ Ὀρθόδοξοι Καθηγηταί κ. κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ Getcha, ὅσον καί εἰς τάς Θεολογικάς Σχολάς Φριβούργου καί Γενεύης. 
Τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης, τό ὁποῖον εἰσέρχεται εἰς τό 19ον ἔτος λειτουργίας του, ἔχει ἤδη ἀναδείξει 170 πτυχιούχους, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν ἀπό ποικίλας θέσεις εὐθύνης τάς ἀνά τόν κόσμον ἁγιωτάτας Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τάς Θεολογικάς Σχολάς. 


Εἰς τό ἐμπνευσμένον Μήνυμά του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐτόνισεν τά ἑξῆς: «Παρακολουθοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καί ἡ ἡμετέρα Μετριότης προσωπικῶς τήν ἀνελικτικήν κατ' ἔτος πρόοδον τῆς ποιότητος τῆς παρεχομένης διδασκαλίας καί τῶν ἐκπονουμένων ὑπό τῶν φοιτητῶν τοῦ Ἰνστιτούτου ἐπί καιρίων θεμάτων μεταπτυχιακῶν ἐργασιῶν, χαίρομεν εὐφροσύνην ὑπέρ χαράν καρδίας. Ἰδιαιτέρως δέ καί πρωτίστως μακαρίζομεν τούς συλλαβόντας τήν ἰδέαν - τήν "ὀπτασίαν" τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰνστιτούτου τούτου, ἀειμνήστους Μητροπολίτας Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζῆν καί Ἑλβετίας (μετέπειτα Ἀδριανουπόλεως) Δαμασκηνόν Παπανδρέου, τοῦ δευτέρου μεταποιήσαντος, ἐν συνεχείᾳ, διά πολλῶν κόπων καί μόχθων, τήν "ὀπτασίαν" εἰς "πρᾶξιν". Καί ἡ πρᾶξις αὕτη σήμερον ἀποτελεῖ τῷ ὄντι πρᾶξιν ζωῆς διά τήν Ὀρθόδοξον ἐν γένει Θεολογίαν, γνωστοῦ ὄντως ὅτι "οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς" (Σοφ. Σειρ. κστ', 14)· ἀφορμήν καυχήσεως μέν διά τήν μήτραν τῆς ἑλληνικῆς καί θεολογικῆς παιδείας, τό καθ' ἡμᾶς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό συλλαβόν καί ὑλοποιῆσαν τό ἐγχείρημα· ἱκανοποιήσεως δέ διά πάντας τούς διδάξαντας ἀπ' ἀρχῆς καί διδάσκοντας σήμερον ἐν τῷ ἐκκλησιαστικῷ τούτῳ φυτωρίῳ, τῇ συμβολῇ πάντοτε καί τῶν συνεργαζομένων καί συμπραττόντων μετ' αὐτοῦ Πανεπιστημίων τοῦ Φριβούργου καί τῆς Γενεύης, πρός τούς παρόντας ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων ἀπευθύνομεν θερμόν χαιρετισμόν εὐχαριστίας ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν συμβολήν αὐτῶν εἰς τό ἔργον τοῦ ἡμετέρου Ἰνστιτούτου· καί τέλος ἀποτελεῖ περίσσευμα χάριτος καί πνευματικοῦ ἀργυρίου διά τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν τῶν ἀποφοιτησάντων καί ἀποφοιτησασῶν μέχρι σήμερον τοῦ ἐκπαιδευτηρίου ἡμῶν τούτου, τοῦ φιλοξενουμένου εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης ἡμέτερον Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». 


Ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου κ. Βλάσιος Φειδᾶς ὑπεγράμμισεν εἰς τήν Ὁμιλίαν του ὅτι: «Ἡ ἀναδιοργάνωσις τοῦ διδακτικοῦ προγράμματος σπουδῶν εἰς τρία ἑξάμηνα ἀπέδωσεν ἐντυπωσιακούς καρπούς ὄχι μόνον διά τήν πληρεστέραν ἐπιστημονικήν προετοιμασίαν τῶν μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν, ἀλλά καί διά τήν ὑψηλήν θεολογικήν ποιότητα τῶν καθιερωμένων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν διά τήν λῆψιν τοῦ Διπλώματος Master of Arts. Ἄλλωστε, ἡ ἁρμονική συνεργασία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Φριβούργου καί τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Σαμπεζύ εἰς τήν κοινήν ὀργάνωσιν δύο διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, διά σοβαρά ζητήματα τοῦ συγχρόνου Οἰκουμενικοῦ διαλόγου διά τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ἤτοι τόσον διά τήν Χειροτονίαν εἰς τούς τρεῖς βαθμούς τῆς Ἱερωσύνης, ὅσον καί διά τήν ἰδιάζουσαν σπουδαιότητα τῶν Ἀποφάσεων τῆς Β΄ Βατικανῆς συνόδου (1962-1965) διά τήν θεολογικήν καί τήν ἐκκλησιολογικήν ὑποστήριξιν τῶν θεολογικῶν προοπτικῶν τοῦ διαλόγου αὐτοῦ. Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, προετοιμάζεται ἡ σύγκλησις καί τοῦ τρίτου διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ θέματος "Conciliarité et primauté dans la tradition commune du premier millénaire"». 
Ὁ Καθηγητής κ. Franz Mali ὑπεγράμμισε τήν σπουδαιότητα τῆς κοινῆς ἀξιοποιήσεως τῶν πηγῶν τῆς κοινῆς Πατερικῆς παραδόσεως, τονίσας, ὅτι πρό τριῶν μηνῶν ἡ διεθνής Ἑταιρεία Πατερικῶν σπουδῶν ἐξέδωσεν ἕνα τόμον ὑπό τόν τίτλον: "Πατερικαί σπουδαί εἰς τόν ΚΑ΄αἰῶνα". Ἐκλεκτός συνάδελφος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Βασιλείας ἔδωσε μίαν συμβολήν ὑπό τίτλον: "Ποίους Πατέρας; Μία συνοπτική παρουσίασις τῶν Πατερικῶν σπουδῶν εἰς τήν Εὐρώπην". Εἰς αὐτήν διαπιστώνει ὅτι παρά τά ὁμολογιακά, γλωσσικά καί ἐνίοτε ἐθνικά ἐμπόδια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν 1990 καί 2000 περιωρίσθησαν διά τοῦ ἐντόνου ἐνδιαφέροντος νά ὑπερβοῦν τά ὅρια αὐτά. Κυρίως ἡ μελέτη τῶν κοινῶν εἰς πάντας ἡμᾶς Πατέρων δύναται νά βοηθήσῃ εἰς τήν ἀξιοποίησιν τῶν κοινῶν πηγῶν καί στοιχείων τῆς πίστεώς μας. Πιστεύω λοιπόν ὅτι ἡ συνεργασία μεταξύ Θεολογικῶν Ἱδρυμάτων τῶν διαφόρων παραδόσεων, ἤτοι μετερρυθμισμένων, Ὀρθοδόξων καί καθολικῶν εἶναι ἕν πρότυπον εἰς τήν προοπτικήν αὐτήν, εἰς τό ὁποῖον σεβόμεθα τά ὁμολογιακά, γλωσσικά καί ἐθνικά ὅρια, ἀλλά συγχρόνως τά ὑπερβαίνομεν διά τῆς φιλικῆς συνεργασίας, ἤτοι διά τῆς ἀναπτύξεως: α) θεσμικῆς ὀργανώσεως τῶν σπουδῶν, β) διαλόγων μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως, γ) πνεύματος διαλόγου εἰς τήν ὑπηρεσίαν μιᾶς Εὐρώπης, ἡ ὁποία συνειδητοποιεῖ τήν ὕπαρξιν τῶν διαφόρων μερῶν αὐτῆς, καί δ) τῶν διεκκλησιαστικῶν σχέσεων διά τήν ἐμβάθυνσιν καί τήν συστηματικήν προώθησιν τῶν φιλικῶν σχέσεων εἰς ἕν ἀνεπτυγμένον καί σταθερόν ἀκαδημαϊκόν πλαίσιον. 


Ὁ Καθηγητής κ. Hanz-Christoph Askani ἀνεφέρθη εἰς τήν μεγάλην σπουδαίτητα τοῦ τριμεροῦς μεταπτυχιακοῦ προγράμματος σπουδῶν τόσον διά τήν προώθησιν πνεύματος ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν τριῶν συνεργαζομένων εἰς τό πρόγραμμα χριστιανικῶν παραδόσεων, ὅσον καί διά τόν συντονισμόν τοῦ θεολογικοῦ λόγου πρός τήν κατεύθυνσιν αὐτήν, ἡ ὁποία ἐνισχύεται ἀπό κοινά θεολογικά προγράμματα σπουδῶν, ὡς τό κοινόν μεταπτυχιακόν πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Σαμπεζύ μετά τῶν θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Φριβούργου καί Γενεύης. 
Εἰς τήν προσφώνησίν του ἐκ μέρους τῶν ἀποφοίτων ὁ κ. Tauri Tölpt ηὐχαρίστησε τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν χορήγησιν τῶν ὑποτροφιῶν, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἰερεμίαν καί τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λαμψάκου κ. Μακάριον διά τήν φιλοξενίαν, τήν πατρικήν ἀγάπην καί μέριμναν καί τούς Καθηγητάς διά τήν ἀρτίαν ὀργάνωσιν τῶν σπουδῶν καί τήν καθοριστικήν συμβολήν των εἰς θεολογικήν κατάρτισιν τῶν φοιτητῶν. 
Ἡ τελετή, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν οἱ Ἐξοχώτατοι Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἑλβετίᾳ, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Γενεύῃ, ἐκπρόσωπος τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Ἡνωμένα Ἔθνη, ἐκπρόσωποι Ἐκκλησιαστικῶν καί Οἰκουμενικῶν Ὀργανισμῶν, Καθηγηταί, προσωπικότητες τῆς πνευματικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῆς Γενεύης, φίλοι τοῦ Ἰνστιτούτου καί πλῆθος κόσμου, ἔκλεισε διά τοῦ Πολυχρονισμοῦ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς παρετέθη ἡ καθιερωμένη ἐπίσημος δεξίωσις εἰς τούς χώρους τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails